Wet verplichte ggz

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (wet Bopz) voor zover het gaat om mensen met een psychische stoornis. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van deze nieuwe wet.  Samen met andere partijen  bereiden wij ons voor op de inwerkingtreding van de Wvggz.

Wij betrekken, zorgaanbieders, zorgprofessionals en patiënten bij de voorbereidingen voor het toezicht op de wet vanaf 1 januari 2020. Dat doen we via hun brancheorganisaties,  beroepsverenigingen en de patiënten- en cliëntenorganisaties.  Ook andere betrokken partijen worden actief geïnformeerd over de ontwikkelingen voor het toezicht. Deze partijen komen onder andere samen in het Ketenprogramma Wvggz.

De inspectie draagt met haar toezicht bij aan het realiseren van de doelstellingen van de wet: de Wvggz biedt zorgverleners meer instrumenten voor het bieden van zorg op maat. Altijd moet worden gekeken naar welke aanpak het beste  bij iemand past. Verplichte zorg kan alleen als uiterste middel worden overwogen, als er geen mogelijkheden voor vrijwillige zorg meer zijn. Dan mag dit alleen zo kort als mogelijk is.  

Indien het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel voor die persoon of een ander, kan verplichte zorg worden verleend. Dit kan door opname van die persoon in een instelling, maar dat hoeft niet. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) maakt het mogelijk om verplichte zorg (zoals het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene) poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Degene die zorg krijgt, kan dan makkelijker contact blijven houden met familie en vrienden en blijven deelnemen aan de samenleving. We zien toe op een zorgvuldige uitvoering van de wet.

Actuele informatie over de wet kunt u vinden op www.dwangindezorg.nl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Toezicht tot 2020

Tot de nieuwe wet geldt, blijft de Wet Bopz gelden. Tot 1 januari 2020 blijven we dan ook toezicht houden op de zorgvuldige uitvoering  van de Wet Bopz.

Zorgaanbieders zonder Bopz-aanmerking mogen geen gedwongen zorg toepassen  op grond van de wet Bopz of vooruitlopend op de Wvggz. Ook gedwongen zorg buiten een Bopz-aangemerkte locatie mag tot 1 januari 2020 niet. Vanuit het ketenprogramma Wvggz worden regionale oefensessies georganiseerd, om door middel van ‘droogzwemmen’ te ervaren wat de effecten van de nieuwe wetgeving zijn.

Wij begrijpen dat zorgaanbieders zich willen voorbereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe wet en binnen de huidige eisen van de wet Bopz kan dat ook al. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van ICT-systemen, zorgkaart en het zorgplan, de komst van het plan van aanpak van betrokkene voorbereiden, nadenken over opzet van het toekomstige beleidsplan en zo meer.