Informatie over meldingen, signalen en mededelingen Wvggz of Wzd

Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Dit zijn de opvolgers van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). In de Wvggz en de Wzd staan welke regels en procedures gelden bij het toepassen van gedwongen zorg. De inspectie houdt toezicht op de naleving van deze wetten.

Op basis van de Wvggz en de Wzd kunnen onderstaande meldingen en signalen bij de inspectie worden gedaan via het formulier Melden Wvggz en Wzd. Onderaan deze pagina staat een toelichting op de overige mededelingen en overleg.

Melding van een gegrond vermoeden van ernstig tekortschietende uitvoering zorg op basis van de Wvggz of Wzd

Zorgaanbieders en –professionals kunnen de volgende meldingen bij de inspectie doen:

 1. Melding van een gegrond vermoeden van ernstig tekortschietende uitvoering verplichte zorg op basis van de Wvggz – door zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke.
 2. Melding van een gegrond vermoeden van ernstig tekortschietende uitvoering onvrijwillige zorg op basis van de Wzd – door zorgaanbieder, Wzd-functionaris, zorgverantwoordelijke of zorgverlener.

Als zorgaanbieder, zorgverlener, geneesheer-directeur, zorgverantwoordelijke of Wzd-functionaris, moet u op basis van de Wvggz of Wzd een melding doen bij de inspectie als u een gegrond vermoeden heeft van ernstig tekortschietende uitvoering van verplichte of onvrijwillige zorg. Dit staat in artikel 13:2 lid 1 van de Wvggz en artikel 60a lid 1 van de Wzd.

 • Een gegrond vermoeden betekent dat u niet alleen een vermoeden heeft, maar ook een signaal heeft dat dit vermoeden ondersteunt.
 • Onder ernstig tekortschietende verplichte zorg vallen tekortkomingen in de structuur en uitvoering van de zorg, die (de rechten van) de betrokkene of cliënt schaden.

Het is belangrijk dat u, als zorgprofessional, een vermoeden van ernstig tekortschietende verplichte of onvrijwillige zorg altijd ook meldt bij een (andere) verantwoordelijke van de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld de raad van bestuur of geneesheer-directeur. Het bespreken van vermoedens van ernstig tekortschietende verplichte of onvrijwillige zorg kan leiden tot het aanpakken van de tekortkomingen. En maatregelen om deze in de toekomst te voorkomen. Als dit niet of onvoldoende gebeurt, dan moet u uw gegronde vermoeden van ernstig tekortschietende verplichte of onvrijwillige zorg melden bij de inspectie.

Signaal van cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersonen op basis van de Wvggz of Wzd

Vertrouwenspersonen kunnen de volgende signalen doorgeven aan de inspectie:

 1. Signaal van tekortkomingen in de structuur en de uitvoering van de verplichte zorg als deze afbreuk doen aan (de rechten van) de betrokkene – door de patiënten- of familievertrouwenspersoon (Wvggz). De melding van dit signaal bij de inspectie verloopt via Stichting PVP.
 2. Signaal van tekortkomingen in de structuur en de uitvoering van de onvrijwillige zorg als deze afbreuk doen aan (de rechten van) de cliënt – door de cliëntenvertrouwenspersoon (Wzd).

Als cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersoon bent u niet verplicht om signalen te melden bij de inspectie, maar heeft u wel een signalerende functie naar de inspectie. Dit staat in artikel 11:1 lid 3 en artikel 12:2 lid 2 van de Wvggz en artikel 57 lid 2 van de Wzd.

U kunt signalen over tekortkomingen in de structuur of uitvoering van verplichte of onvrijwillige zorg, opname en/of verblijf melden bij de inspectie. Dit kunt u doen als u vermoedt dat de tekortkomingen de rechten van uw cliënt schaden.

Uw primaire vertrouwelijke taak als cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersoon kan in strijd zijn met het melden van uw signaal bij de inspectie. U zult per cliënt moeten beoordelen of u wel of niet overgaat tot melden bij de inspectie.

Overige mededelingen en overleg

Mededelingen en informatieproducten zoals kopieën van beslissingen, kunt u veilig e-mailen naar de inspectie. U kunt e-mailen naar ri.utrecht@igj.nl. Beschikt uw organisatie niet over veilige e-mail, dan kunt u de IGJ Rijkscloud gebruiken om uw documenten veilig aan de inspectie te sturen.

 1. Beslissing klachtencommissie (Wvggz en Wzd)
  Klachtencommissies moeten hun beslissing delen met de inspectie. Dit staat in artikel 10:6 lid 6 van de Wvggz en artikel 56b lid 6 van de Wzd. Klachtencommissies kunnen deze beslissing (veilig) e-mailen naar: ri.utrecht@igj.nl.
 2. Beslissing overplaatsing door geneesheer-directeur (Wvggz)
  Een geneesheer-directeur kan beslissen om de uitvoering van de zorg toe te wijzen aan een andere zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke. Dit staat in artikel 8:16 lid 4 van de Wvggz. Een kopie van deze beslissing kan de geneesheer-directeur (veilig) e-mailen naar: ri.utrecht@igj.nl.
 3. Mededeling van opname (Wzd)
  Als een zorgaanbieder een cliënt met een rechterlijke machtiging op grond van de Wzd opneemt, dan doet hij daar zo snel mogelijk een mededeling van bij de inspectie. Dit staat in artikel 42 van de Wzd. Deze mededeling kan de aanbieder (veilig) e-mailen naar: ri.utrecht@igj.nl.
 4. Mededeling inbewaringstelling (Wzd)
  Als een burgermeester een beschikking tot inbewaringstelling (ibs) afgeeft, stelt hij de inspectie daar onmiddellijk van op de hoogte. Dit staat in artikel 35 van de Wzd. Deze beschikking komt via het systeem van Khonraad bij de inspectie. Maakt de burgermeester geen gebruik van dit systeem, kan de burgermeester deze mededeling (veilig) e-mailen naar: ri.utrecht@igj.nl.

Verschillende partijen kunnen telefonisch contact opnemen met de inspectie op basis van een aantal artikelen in de Wzd. De inspectie heeft een checklist gemaakt, om in de volgende situaties zo snel mogelijk een goede beoordeling van het verzoek te kunnen maken:

 • Artikel 28 c lid 3: Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W), de Wlz-uitvoerder of de zorgverzekeraar kan contact opnemen met de inspectie als zij een cliënt niet binnen één week geplaatst krijgen na een rechterlijke machtiging op basis van artikel 2.3 van de Wet forensische zorg.
 • Artikel 34: Burgemeesters kunnen telefonisch contact opnemen met de inspectie om advies te vragen over niet tijdige opname nadat een IBS is gegeven.
 • Artikel 48 lid 3: Zorgaanbieders kunnen zo mogelijk en zo nodig contact opnemen met de inspectie in verband met voorgenomen ontslag.

Meer informatie

Meer informatie over beide wetten vindt u op www.dwangindezorg.nl. Informatie over het toezicht van de inspectie op de wetten vindt u op onze pagina Wvggz en Wzd.