Medische zorg asielzoekers

Al tientallen jaren komen vluchtelingen naar Nederland voor onderdak en bescherming. Voor alle asielzoekers moet er medische zorg beschikbaar en toegankelijk zijn.

Bij de medische zorg voor asielzoekers zijn verschillende organisaties betrokken: Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A), GGD’en, COA en Menzis COA Administratie (MCA). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de medische zorg voor asielzoekers. Bijvoorbeeld naar de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de huisartsenzorg, de bestrijding van infectieziekten en de geboortezorg voor asielzoekers.

Onderzoek in 2015 en 2016

Het aantal opvangplekken moet snel worden uitgebreid, als er plotseling veel meer asielzoekers komen. De medische zorg kan hierdoor onder druk komen te staan. Daarom onderzocht de inspectie in 2015 nieuwe opvangcentra. We keken hierbij naar de grootste risico’s voor de medische zorg. Het ging hierbij vooral om de beschikbaarheid van huisartsenzorg, tijdige medische intake, beschikbaarheid van jeugdgezondheidszorg en tbc-screening. De betrokken organisaties moesten deze risico’s zo snel mogelijk beperken.

Naar aanleiding van haar onderzoek naar de medische zorg aan asielzoekers in 2015, publiceerde IGJ in maart 2016 een rapport. De conclusie was dat de medische zorg aan asielzoekers onder druk stond, maar dat ketenpartners gezamenlijk de grootste risico’s beperkten.

In 2016 bezocht IGJ ook nieuwe opvanglocaties. Hierbij had de inspectie vooral aandacht voor de volgende onderwerpen: 

  • 24-uurs beschikbaarheid van huisartsenzorg en andere eerstelijnszorg op nieuwe opvanglocaties. 
  • Medische intake bij nieuwe asielzoekers. 
  • Tijdige controle op hygiëne in de (nood)opvanglocaties. 
  • Tijdige start van de jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg moet elk kind zien binnen zes weken na aankomst in Nederland. Het maakt daarbij niet uit in welke opvangplaats het kind is. 
  • Verbeteren van de bereikbaarheid van de praktijklijn van het GC A voor huisartsenhulp. 

De bezochte locaties ontvingen van de inspectie de resultaten van het bezoek. De conclusies en aanbevelingen deelde de inspectie met de landelijke ketenpartners. Door de inspectie opgelegde verbetermaatregelen zijn opgevolgd. Daarnaast heeft IGJ landelijke monitorinformatie opgevraagd en zijn overleggen met de ketenpartners gevoerd. Naar aanleiding van de bezoeken en ketenpartneroverleggen in 2016 constateert de inspectie dat op veel punten verbeteringen zijn doorgevoerd. Voorbeelden hiervan: 

  • Tijdige medische screening op de ontvangslocaties.
  • Verbeterde bereikbaarheid van de GC A Praktijklijn. 
  • Verbeterd bereik van de eerste tbc-screening.
  • Norm ontwikkeld voor technische hygiënezorg (THZ) inspecties in nieuwe (nood) opvanglocaties.
  • Norm ontwikkeld voor samenwerking tussen COA en GC A.

Huidig toezicht

IGJ ziet geen aanleiding om in de tweede helft van 2016 deze vorm van risicotoezicht voort te zetten, omdat uit het toezicht blijkt dat opvanglocaties op veel punten zelfstandig verbeteringen doorvoerden.

De inspectie richt zich nu met name op het uitvoeren van het incidententoezicht en het reguliere risicotoezicht (waarbij de samenwerking tussen reguliere zorgaanbieders centraal staat).

IGJ stemt het toezicht op de medische zorg aan asielzoekers af met de Inspectie jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. De inspecie blijft veel contact houden met landelijke betrokkenen. Zo kan zij snel signalen delen en als dat nodig is aandacht vragen voor knelpunten.

Betrokken organisaties

Bij de medische zorg aan asielzoekers zijn verschillende organisaties betrokken:

Ook op de website van de Rijksoverheid en Loketgezondleven.nl vindt u informatie over hoe de gezondheidszorg van asielzoekers is geregeld.