Medicatiebeoordeling

Veel oudere mensen hebben meerdere chronische ziekten waarvoor zij medicijnen innemen. Zij vormen een kwetsbare groep. Onjuist geneesmiddelgebruik veroorzaakt niet alleen ongemak en problemen. In ernstige gevallen kan het leiden tot ziekenhuisopnamen en overlijden. Het is bekend dat problemen door onjuist geneesmiddelgebruik zijn te voorkómen.

De zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om samenhang, afstemming en samenwerking tussen patiënt (en/of mantelzorger), arts, apotheker en verpleegkundigen en verzorgenden. Dit geldt in het bijzonder bij de zorg rond verschillende aandoeningen die door verschillende specialisten behandeld worden met zeer diverse geneesmiddelen. Om de risico’s bij kwetsbare ouderen aan te pakken heeft de zorgsector de multidisciplinaire richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' opgesteld.

Wat is een medicatiebeoordeling?

Een medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door de voorschrijver, apotheker en patiënt (en/of mantelzorger) op basis van een periodieke gestructureerde, kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische- en gebruiksinformatie. 

Wat zijn de normen waar de inspectie op toetst?

De inspectie ziet erop toe dat er een goede medicatiebeoordeling plaatsvindt bij kwetsbare ouderen met polyfarmacie. De normen waar de inspectie op toetst:

  1. Samenwerkingsafspraken over medicatiebeoordeling tussen voorschrijvers en apothekers zijn vastgelegd.
  2. Voorschrijvers en apothekers voeren medicatiebeoordelingen uit bij patiënten die voldoen aan de selectiecriteria op basis van de richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen'. In ieder geval alle patiënten van 75 jaar en ouder, die 7 of meer geneesmiddelen gebruiken en een verminderde nierfunctie [(eGFR < 50 ml/min/ 1,73m2] hebben krijgen een medicatiebeoordeling.
  3. Zorgverleners voeren systematisch en aantoonbaar medicatiebeoordelingen uit.
  4. Het minimum aantal medicatiebeoordelingen dat zorgverleners jaarlijks uitvoeren is gebaseerd op het gedefinieerde groeimodel voor 2015-2017.

De inspectie verwacht dat zorgverleners de continuïteit van farmacotherapeutische zorg borgen en in de loop van 2017 de patiëntselectiecriteria verruimen.

Meer informatie