Elektronisch voorschrijven (EVS)

Elektronisch voorschrijven is het inzetten van een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie. Onveilige situaties zijn bijvoorbeeld dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties.

Het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) is een onderdeel van de professionele standaard. Het verbetert de medicatieveiligheid, omdat het de voorschrijver van geneesmiddelen ondersteunt bij ingewikkelde medicatiebeslissingen. Ook voorkomt het EVS fouten bij het lezen van handgeschreven recepten.

Voorschrijven zonder EVS niet verantwoord

De inspectie beschouwt het gebruik van medicatiebewakingssystemen als een onderdeel van het leveren van verantwoorde zorg. De inspectie vindt het niet langer verantwoord een geneesmiddel voor te schrijven zonder gebruik te maken van een elektronisch systeem dat  de medicatie bewaakt. 

Wat zijn de normen waar de inspectie op toetst?

De inspectie ziet erop toe dat het EVS goed wordt gebruikt. De normen waar de inspectie op toetst:

  1. Bij de invoering van het EVS is er een risico-analyse van het EVS gedaan.
  2. De voorschrijver voert medicatiebewaking uit tijdens het voorschrijven met behulp van een EVS.
  3. Het EVS voldoet aan de functionele eisen uit de richtlijn EVS.

Meer informatie

Richtlijn KNMG Elektronisch voorschrijven