Electronisch voorschrijven (EVS)

Elektronisch voorschrijven (EVS) is het inzetten van een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie. Onveilige situaties zijn bijvoorbeeld dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties.

Het EVS verbetert de medicatieveiligheid omdat het de voorschrijver van geneesmiddelen ondersteunt bij complexe medicatiebeslissingen. Ook voorkomt EVS fouten bij het lezen van recepten.

Voorschrijven zonder EVS niet verantwoord

De inspectie beschouwt het gebruik van medicatiebewakingssystemen als een onderdeel van het leveren van verantwoorde zorg. De inspectie vindt het niet langer verantwoord een geneesmiddel voor te schrijven zonder gebruik te maken van een elektronisch systeem dat  de medicatie bewaakt. Tenzij andere maatregelen zijn getroffen om medicatiebewaking uit te voeren.

Wat zijn de normen waar de inspectie op toetst?

De inspectie ziet erop toe dat EVS goed wordt gebruikt. De normen waar de inspectie op toetst:

  1. De voorschrijver voert medicatiebewaking uit tijdens het voorschrijven met behulp van een EVS (waarbij het EVS voldoet aan de actuele eisen met betrekking tot functionaliteit uit de richtlijn EVS).
  2. Er is een prospectieve risico-analyse aanwezig waarmee inzichtelijk is gemaakt welke risico’s het EVS heeft en hoe deze beheerst worden.

Meer informatie

Richtlijn KNMG Elektronisch voorschrijven