Brief over verlopen circulaire propofol

In deze brief staat het standpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het beleid en de toepassing van propofol.

Naar aanleiding van een grote calamiteit bracht de inspectie in juli 2009 een circulaire uit over verantwoord gebruik van propofol ‘Toepassing propofol, herzien advies’.

Op 27 april 2012 publiceerde de inspectie in overleg met de verenigingen NVZA en NVA een nieuwe versie van de circulaire, welke is gestuurd naar onder meer alle ziekenhuizen, de NVZA en de NVA. De circulaire is formeel verlopen op 27 april 2014. De inspectie meent met een circulaire-periode van 5 jaar voldoende extra aandacht te hebben gevraagd voor de manier waarop propofol dient te worden toegepast. De inspectie verwacht dat alle professionals die het betreffen, op de hoogte zijn van de regels van juist gebruik van propofol en de inhoud van de circulaire hebben geïncorporeerd in het beleid en in het dagelijks handelen. De eisen van goed gebruik blijven vanzelfsprekend onverminderd van kracht. De inspectie gaat dan ook niet over tot verlenging van de circulaire, maar verlangt per ziekenhuis een beleid, overeenkomstig het advies in de circulaire. 

Joke de Vries
drs. J.F. de Vries, hoofdinspecteur

Voor de volledigheid attendeer ik u op het volgende. De inspectie concludeerde in mei 2014 in haar rapport ‘Veiligheidsbewustzijn in het operatief proces; ook na een calamiteit in te veel ziekenhuizen nog niet voldoende’ dat de belangrijkste tekortkomingen op het gebied lagen van medicatieveiligheid, namelijk bij de dubbelcheck bij klaarmaken en toedienen van medicatie en bij het gebruik van propofol.

Hoewel dezeresultaten zijn verbeterd ten opzichte van 2012, baart dit de inspectie wel zorgen. In juni 2013 stuurde de inspectie hierover reeds een brief naar de besturen van de verenigingen van anesthesiologen (NVA) en anesthesie medewerkers (NVAM) met het verzoek bij hun leden aan te dringen op verbeteringen. Het rapport van mei 2014 toont evenwel aan dat aandacht voor verbetering nog steeds nodig is.

Bij onvoldoende verbetering heeft de inspectie in mei 2014 aangekondigd specfiek op de genoemde onderwerpen over te gaan tot een scherpere handhaving.