Aanwijzing, bevel en bestuursdwang

Aanwijzing

De inspectie kan een solistisch werkende zorgverlener, een zorgaanbieder, een jeugdhulpaanbieder, een gecertificeerde instelling of Veilig Thuis een aanwijzing geven. Met een aanwijzing kan de inspectie verplichten om verbetermaatregelen te nemen. Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke handhavingsmaatregel. In de aanwijzing geeft de inspectie namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan welke maatregelen de organisatie of zorgverlener moet nemen om de zorg te verbeteren. Voldoet de instelling of de solistisch werkende zorgverlener niet aan een aanwijzing? Dan kan de inspectie dit alsnog afdwingen met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

Bevel

Wanneer er sprake is van gevaar voor de veiligheid of gezondheid van cliënten of patiënten, kan de inspectie een bevel opleggen. Dit kan alleen wanneer het gevaar zo groot is dat er niet op een andere maatregel kan worden gewacht. Ook het bevel is een bestuursrechtelijke handhavingsmaatregel.

Het bevel kan bijvoorbeeld inhouden dat een instelling (of een afdeling van een instelling) moet sluiten. Verder kan het bevel inhouden dat bepaalde handelingen niet meer mogen worden uitgevoerd. De inspectie kan via een bevel een solistisch werkende zorgverlener dwingen zijn werk neer te leggen.

Een bevel duurt maximaal 7 dagen en de minister van VWS kan deze verlengen. Voldoet een instelling of een solist niet aan het bevel? Dan kan de inspectie dit alsnog afdwingen met een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

Bestuursdwang

Dit is een herstelsanctie die de inspectie kan opleggen om iets af te dwingen. Er zijn twee soorten:

Last onder dwangsom

Bij een last onder dwangsom draagt de inspectie een zorg- of jeugdhulpaanbieder om te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat zij dit niet doet, moet zij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven. De inspectie gebruikt de last onder dwangsom bijvoorbeeld als een zorg- of jeugdhulpaanbieder een aanwijzing of een bevel niet naleeft.

De inspectie kan ook direct een last onder dwangsom opleggen, namelijk wanneer een zorg- of jeugdhulpaanbieder een wettelijke bepaling niet naleeft. Bijvoorbeeld wanneer zij geen inzage geeft in de dossiers.

Last onder bestuursdwang

Wanneer de zorg- of jeugdhulpaanbieder niet aan de wet voldoet kan de inspectie ervoor kiezen om een last onder bestuursdwang op te leggen. Een last onder bestuursdwang betekent dat de inspectie zelf ingrijpt in een situatie. De inspectie kan daar ook iemand voor inhuren. De kosten van deze oplossing moet de overtreder dan betalen. Draagt een instelling bijvoorbeeld zijn cliënten niet over, dan kan de inspectie zelf de cliënten overplaatsen of laten overplaatsen naar een andere instelling.

Intrekken vergunning

Fabrikanten hebben een vergunning nodig om medicijnen en medische hulpmiddelen te mogen produceren. De inspectie kan deze vergunning intrekken als deze fabrikanten de regels overtreden.