Klachten over IGJ jaaroverzicht 2021

Dit jaaroverzicht gaat over de klachten over de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze klachten zijn vooral ingediend door mensen die gebruik maken van zorg. Maar ook door anderen zoals familie en nabestaanden van zorggebruikers. En door mensen die het in algemene zin niet eens zijn met het handelen van IGJ. Dit noemen we ‘burgers’. Zorgprofessionals en zorgorganisaties dienden ook klachten in. IGJ houdt toezicht op zorgaaanbieders, jeugdhulpaanbieders, fabrikanten, bedrijven en zorgverleners. Dit noemen wij de ‘onder toezicht staanden’.

Onze onafhankelijke klachtenfunctionarissen vertellen in dit overzicht hoeveel klachten zij ontvingen en behandelden. En ook wat inhoudelijk opvalt aan de klachten en hoe IGJ werkt aan verbetering. Ten slotte is er een cijfermatig overzicht van de behandelde klachten.

Stabiel aantal nieuwe klachten

We hebben in het afgelopen jaar 76 nieuwe klachten ontvangen. Hiermee komt het aantal weer langzaamaan in de buurt van de situatie van voor de coronapandemie.

Driekwart van de klachten is afkomstig van burgers en een kwart van onder toezicht staanden. Deze verhouding is al jaren ongeveer hetzelfde.

Verwachtingen

Wat we leren van klachten

De inspectie is, mede aan de hand van klachten, initiatieven gestart om te werken aan het verwachtingenmanagement en het zien/ horen van burgers en zorgprofessionals. Het project burgermeldingen heeft in 2021, in samenwerking met burgers en inspectieafdelingen, een vijftal uitgangspunten opgeleverd om een klantgerichte omgang met burgersignalen en –meldingen te verbeteren. Duidelijke, eerlijke en respectvolle communicatie staat hierbij centraal. In 2022 worden de uitgangspunten vertaald naar de praktijk.

  • Verder hebben we op onze website filmpjes geplaatst, waarin we burgers toelichten hoe de inspectie  met hun klachten, signalen en/ of meldingen omgaat.
  • We zijn gestart met een een pilot familie-inspecteur bij de toezichtafdeling Jeugd. De familie-inspecteur wordt ingezet bij meldingen met een grote impact voor familie en/ of nabestaanden. Hierbij is de familie-inspecteur aanspreekpunt voor familie en/ of nabestaanden, zonder zelf inhoudelijk bij het inspectieonderzoek betrokken te zijn.
  • Ten slotte worden binnen toezichtafdeling Jeugd allerlei initiatieven ontwikkeld onder de noemer ‘Werkend toezicht’. Hierin is  onder andere  aandacht voor een groter effect van toezicht, door de jeugdhulpaanbieder actief te betrekken en waardering uit te spreken wanneer dat passend is.

Kengetallen en achtergrondinformatie