Klachten voorgelegd aan inspecteurs

Ongeveer 20% van de klachten legt het LMZ ter beoordeling voor aan inspecteurs binnen de IGJ. 

Een klacht wordt bijvoorbeeld voorgelegd aan een inspecteur als er mogelijk sprake is van:

  • een calamiteit
  • een structurele tekortkoming, waardoor de veiligheid van cliënten of de zorg in het gedrang komt
  • geweld in de zorgrelatie
  • seksueel misbruik waarbij een patiënt, cliënt of hulpverlener van de instelling is betrokken
  • een onzorgvuldige klachtenprocedure

Een klacht wordt ook voorgelegd aan inspecteurs als de klager er uitdrukkelijk om vraagt zijn klacht als melding te behandelen.

Voorgelegde klachten aan de inspectie

Voorgelegde klachten aan de inspectie Top 10, in aantallen
2018
Oneens met medisch handelen134
Diagnose gemist70
Valincident64
Medicatie53
Overig veiligheid44
Titelmisbruik door beroepsbeoefenaar43
Overig professioneel handelen43
Wetgeving37
Klachtbehandeling zorgaanbieder32
Seksueel misbruik door patient of derde28
Brontabel als csv (281 bytes)

Top 10 voorgelegde klachten per sector

Het aantal klachten dat het LMZ doorgeeft aan inspecteurs, staat in verhouding met de aantallen klachten die binnenkomen over die sector.

Voorgelegde klachten per sector

Voorgelegde klachten per sector Top 10, in aantallen
2018
Intramurale ouderenzorg177
Med. specialistische somatische zorg145
Gehandicaptenzorg88
Jeugdhulp81
Geestelijke gezondheidszorg73
Huisartsenzorg*57
Mondzorg46
Thuiszorg32
Alternatieve zorg30
Part. kliniek of zelfst. behandelcentrum17

* Inclusief huisartsendienststructuur (HDS) en huisartsenpost (HAP).

Brontabel als csv (260 bytes)