Handhaving, opsporing en boetes

Als we vaststellen dat de kwaliteit van zorgverlening onvoldoende is of dat door zwakke plekken in het zorgproces de kans op vermijdbare schade te groot is, dan grijpen wij in. Wij hebben daarvoor verschillende maatregelen, zoals een bevel of een boete.

Wij hebben ook opsporingsambtenaren in dienst die meer bevoegdheden hebben dan een inspecteur. Deze mensen zetten we in bij het opsporen van strafbare feiten. Bijvoorbeeld als er een vermoeden is van seksueel misbruik door een zorgverlener. Wij werken bij dit soort zaken nauw samen met politie, douane en de FIOD.

Meer informatie over onze handhaving staat onder ‘Maatregelen die we kunnen nemen’. Daar leest u ook ons beleid als het gaat om maatregelen nemen.

Jaarverantwoording

We zien ook toe op de verplichting voor zorgaanbieders om jaarlijks een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) of Jaardocument Jeugdzorg aan te leveren. Deze verplichting geldt voor zorginstellingen die onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) of de Jeugdwet vallen. Voldoet een zorgaanbieder niet aan deze verplichting, dan legt de inspectie namens de minister van VWS een last onder dwangsom op.