Schijn van belangenverstrengeling bij DeSeizoenen

De bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg waren bij DeSeizoenen in 2016-2017 niet voldoende gewaarborgd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de NZa concluderen dit na een onderzoek in het kader van het toezicht op goed bestuur bij DeSeizoenen B.V gericht op die periode. Hierbij is specifiek gekeken naar de bestuurs- en de financieringsstructuur van de dienstenconstructie van DeSeizoenen. Door de dubbelrollen van bestuurders bij DeSeizoenen en het (facilitaire) ondersteuningsbedrijf CSS ontstond er een schijn van belangenverstrengeling. De inspectie heeft aan de bestuurders van DeSeizoenen gevraagd om een einde te maken aan deze onwenselijke constructie voor zo ver deze nu nog bestaat.

Wat is er aan de hand?

DeSeizoenen biedt verstandelijke gehandicaptenzorg voor volwassenen. De inspectie heeft op basis van risico gestuurd toezicht een onderzoek uitgevoerd. De inspectie concludeert dat de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden (transparantie en verantwoording, ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering) voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg, in de onderzoeksperiode bij DeSeizoenen niet voldoende waren gewaarborgd. Hiermee voldeed DeSeizoenen onvoldoende aan artikel 3 van de Wkkgz.

De argumenten voor deze conclusie zijn:

  1. Gedurende de onderzoeksperiode 2016 t/m 2017 was sprake van (schijn van) belangenverstrengeling bij beide leden van de directie van DeSeizoenen.
  2. De financiële transacties tussen DeSeizoenen en CSS rond ICT investeringen zijn niet ordelijk en controleerbaar vastgelegd in een schriftelijke (lease)overeenkomst.
  3. Door het verstrekken van rekening-courant krediet aan CSS voor het doen van ICT investeringen met het oogmerk deze ook aan andere marktpartijen ter beschikking te stellen heeft DeSeizoenen een commercieel risico genomen en zo niet gewaarborgd dat de betreffende middelen daadwerkelijk ten goede zouden komen aan de zorgverlening.
  4. DeSeizoenen was niet transparant over de bedragen die DeSeizoenen voor de dienstverlening van CSS was verschuldigd.

Na 2017 positieve ontwikkeling

De inspectie constateert dat DeSeizoenen na 2017 (positieve) ontwikkelingen doormaakte ten aanzien van bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor het leveren van goede en veilige zorg. Deze ontwikkelingen betreffen aanpassingen in de governancestructuur en een expliciete beschrijving van de transacties met verbonden partijen in de jaarrekening van 2018 (transparantie). De inspectie constateert tevens dat DeSeizoenen in de periode ná de onderzoeksperiode en ná het advies van een extern deskundige ten aanzien van de governancestructuur inmiddels de nodige veranderingen heeft doorgevoerd.

Hoe nu verder?

De inspectie verwacht dat DeSeizoenen elke vorm (of schijn) van belangenverstrengeling voorkomt en dat DeSeizoenen zijn aangepaste reglement tegenstrijdig belang van 2018 naleeft. Met name gezien de dubbelrollen van beide bestuurders bij DeSeizoenen en CSS verwacht de inspectie dat DeSeizoenen de (schijn) van belangenverstrengeling terstond opheft. De inspectie wijst erop dat DeSeizoenen moet voldoen aan de Governancecode 2017 en zich hierover verantwoordt in de Jaarverantwoording Zorg.