Aanleveren analyse verplichte zorg jaarlijks, in plaats van halfjaarlijks

Op verzoek van de uitvoerders van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en in aansluiting op afspraken rondom de Wet zorg en dwang (Wzd), hoeft het aanleveren van de analyse verplichte zorg (Wvggz, artikel 8:25) bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet halfjaarlijks, maar jaarlijks gedaan te worden. De analyse verplichte zorg over heel 2021, moet voor 1 juli 2022 bij de inspectie worden aangeleverd.

Inhoud van de analyse

Zorgaanbieders die verplichte zorg onder de Wvggz aanbieden, moeten die zorg analyseren. De analyse verplichte zorg is een reflectie op locatie- of organisatieniveau over de uitgevoerde verplichte zorg. Het is een kwalitatieve analyse, die zorgaanbieders inzicht geeft in de effecten van hun beleid rondom verplichte zorg. Nu de analyse jaarlijks aangeleverd dient te worden, gaat deze over het voorgaande kalenderjaar. In de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) staat aan welke inhoudelijke eisen de analyse moet voldoen. Voor de vorm van de analyse is geen format gemaakt. Zorgaanbieders zijn vrij om zelf te bepalen hoe de analyse eruitziet.

Oók inzicht voor de inspectie

De analyse geeft daarnaast de inspectie inzicht in de manier waarop zorgaanbieders terughoudend en zorgvuldig omgaan met deze ingrijpende vorm van zorg: heeft de zorgaanbieder geleerd van de manier waarop verplichte zorg is ingezet? Is de juiste zorg op de juiste plaats geboden en is voldoende geprobeerd om verplichte zorg te voorkomen? Zijn de belangen van cliënten voldoende beschermd? Heeft de cliëntenraad een advies gegeven over de analyse?

Minimaal tweemaal per jaar een analyse uitvoeren

De inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders structureel zicht houden op de ingezette verplichte zorg. Daarom moeten zij, naast de analyse die jaarlijks wordt aangeleverd, nog minimaal een keer per jaar een analyse uitvoeren. Aan de vorm en inhoud van deze analyse zijn geen eisen gesteld; dat kunnen zorgaanbieders zelf bepalen. Deze analyse kan bijvoorbeeld worden opgenomen in een managementrapportage van de organisatie. De IGJ kan naar deze analyse vragen als zij op bezoek komt of contact opneemt, bijvoorbeeld vanwege een melding.

Hoe en wanneer aanleveren?

De eerstvolgende analyse verplichte zorg moet voor 1 juli 2022 worden aangeleverd bij de IGJ. Het gaat dan om de analyse van de verplichte zorg die de zorgaanbieders in heel 2021 hebben verleend. Lees op de website van de IGJ meer over de manier van aanleveren: Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd. Op basis van de aangeleverde analyses over 2021, kijkt de inspectie of een jaarlijkse aanlevering van de analyse voldoende inzicht geeft voor het toezicht.