Uitstel voor aanleveren digitaal overzicht verplichte en onvrijwillige zorg

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om onder meer een digitaal overzicht. Daarin staan kwantitatieve gegevens over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg. 

De uiterste datum voor het aanleveren van het digitaal overzicht met gegevens over het eerste half jaar van 2021 was 23 september 2021. De inspectie geeft uitstel voor deze datum: de nieuwe aanleverdatum is nog niet bekend. 

Waarom uitstel?

Het is de bedoeling dat de gegevens in het digitaal overzicht worden aangeleverd op persoonsniveau. Voor het toezicht van de IGJ is het belangrijk dat dit gebeurt via het burgerservicenummer (BSN). Het BSN is namelijk de meest betrouwbare manier om te weten dat het om een uniek persoon gaat. 

Op dit moment mag de IGJ nog geen BSN ontvangen in het digitaal overzicht. De wettelijke toestemming hiervoor staat in het wetsvoorstel Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd (de reparatiewet). Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en in behandeling bij de Eerste Kamer. Pas als de Eerste Kamer de reparatiewet heeft behandeld én zij deze wet aanneemt, kan er een datum worden bepaald waarop de reparatiewet in werking treedt.

Digitaal overzicht nog niet aanleveren

Pas als er wettelijke toestemming is, mag de IGJ BSN ontvangen in het digitaal overzicht. De inspectie verzoekt zorgaanbieders daarom om het digitaal overzicht nu nog niet aan te leveren. 

Nieuwe aanleverdatum volgt

Zodra meer bekend is over de wetsbehandeling, zal de inspectie de nieuwe aanleverdatum van het digitaal overzicht bekend maken. De inspectie geeft zorgaanbieders nadat de reparatiewet is gaan gelden, in ieder geval zes weken de tijd voor de aanlevering.

Situatie voor kleine zorgaanbieders en algemene ziekenhuizen

Het uitstel geldt ook voor kleine zorgaanbieders (met minder dan 25 cliënten) of algemene ziekenhuizen, die minder dan tien keer per jaar verplichte of onvrijwillige zorg verlenen. Zij hoeven geen digitaal overzicht aan te leveren als zij dat niet kunnen. Voor hen ontwikkelde de IGJ een formulier om deze verplichte of onvrijwillige zorg te registreren. Dit formulier is beschikbaar nadat de reparatiewet is gaan gelden. 

Meer informatie

Uiterlijk begin oktober 2021 volgt informatie over de stand van zaken op dat moment en wat dat betekent voor de aanlevering van het digitaal overzicht. Meer informatie over de inhoud van het digitaal overzicht en de manier van aanleveren, staat op de website van de IGJ: Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd.