Inzet voormalig of ander zorgpersoneel mogelijk

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dat de personele bezetting in de ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, in verpleeghuizen, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg nog steeds en steeds meer een knelpunt is. Bij toenemende pandemische druk zullen zorgaanbieders steeds meer te maken krijgen met de uitval van personeel. Door toenemende besmettingen van personeel, met personeel dat rond een coronatest (wachttijd en quarantaine) thuis zit of personeel dat uitvalt door hoge werkdruk. Oplossingen om de bezetting rond te krijgen dreigen uitgeput te raken waardoor de continuïteit van zorg steeds meer onder druk komt te staan. 

De inspectie benadrukt dat zorgaanbieders in deze unieke situatie de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, als dat nodig is om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Te denken valt aan de inzet van studenten geneeskunde, leerling-verpleegkundigen, voormalige zorgverleners (BIG-geregistreerd, of niet meer) of anderen.
Daarbij verwijst de inspectie naar het advies van de KNMG over dit onderwerp, dat de IGJ onderschrijft.
 
Voorwaarden daarbij zijn: 

  • alleen als het noodzakelijk is, dat wil zeggen als het door de noodsituatie niet mogelijk is de zorg op te dragen aan zorgverleners die aan alle bevoegd- en bekwaamheidseisen voldoen;
  • alleen indien de inzet leidt tot veilige en aanvaardbare zorg; de zorgverleners moeten wel voldoende recente kennis en vaardigheid hebben om onder bepaalde voorwaarden ingezet te kunnen worden; zij kennen hun eigen grenzen en handelen daarnaar;
  • duidelijke afspraken over de voorwaarden waaronder de inzet plaats vindt en welke zorg verleend wordt;
  • duidelijke afspraken over toezicht, supervisie en tussenkomst van bevoegde zorgverleners;
  • niet-bevoegde zorgverleners krijgen adequate opdrachten;
  • de situatie is tijdelijk.

In alle fasen van toenemende pandemische druk geldt dat de bestuurder eindverantwoordelijk is en blijft voor het leveren van goede en veilige zorg. Dat betekent dat de bestuurder op de hoogte is van de wijze waarop de ondersteunende inzet is georganiseerd. De inspectie vindt het daarnaast belangrijk dat de afweging die de bestuurder over deze inzet maakt, zorgvuldig en navolgbaar is en dat de cliëntenraden vooraf betrokken zijn over deze werkwijze.

Het is niet nodig om de inspectie vooraf te informeren of om toestemming te vragen voor de ondersteunende inzet. De inspectie is uiteraard beschikbaar om hierover met bestuurders van gedachten te wisselen. Instellingen kunnen daarvoor contact opnemen met het Meldpunt van de IGJ, telefoon 088-120 50 00.