Bopz-melding doen

Bopz-melding doen

Wet Bopz geldt niet meer

Per 1 januari 2021 gelden de overgangsbepalingen uit de Wet Bopz niet langer. Deze overgangsbepalingen zorgden ervoor dat alle lopende Bopz-procedures konden worden afgerond en onder de Wet Bopz gestarte dwangbehandelingen konden worden voortgezet. Totdat de zorg onder de Wvggz of de Wzd is georganiseerd. Nu de overgangsbepalingen per 1 januari 2021 zijn vervallen, vervallen tevens de verplichtingen uit de Wet Bopz om bepaalde meldingen bij de inspectie te doen.

Bopz-meldingen tot eind 2020

Voor cliënten met een Bopz-machtiging die in 2020 onder het overgangsrecht vielen, moest u nog tot het einde van 2020 Bopz-meldingen doen. Het ging onder meer om het melden van aanvang en einde van dwangbehandelingen en van middelen of maatregelen. Deze meldingen – voor zover zij gaan over 2020 – kunnen in 2021 nog bij de inspectie worden gedaan. Voor cliënten die vallen onder de Wzd, is het doen van meldingen reeds per 1 juli 2020 komen te vervallen.

Melden als zorgaanbieder

U kunt als (gemachtigde van de) geneesheer-directeur melden via een digitaal formulier. In dit formulier staat welke informatie nodig is om de melding compleet en correct bij de inspectie in te dienen.

Om te kunnen inloggen in het meldformulier heeft u een vestigingsnummer nodig. Dit is het 12-cijferige nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Krijgt u een foutmelding?

Het is mogelijk dat er een foutmelding verschijnt met de tekst 'The page cannot be displayed', nadat u in een meld- of aanvraagformulier het vestigingsnummer heeft ingevuld. Wij zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing.

Stuur in dat geval een e-mail naar meldpunt@igj.nl met een korte toelichting, contactgegevens en het betreffende vestigingsnummer. Wij passen dan uw gegevens aan in ons systeem en informeren u zodra u verder kunt in het aanvraag/meldformulier.

Meer informatie

Vraag en antwoord bij meldformulier Wet Bopz

Overzicht verplichte Bopz-meldingen over betrokkenen die vallen onder het overgangsrecht Wvggz

De tabel hieronder laat zien op basis van welke artikelen uit de Wet Bopz instellingen verplicht waren (en zijn) om over de periode tot en met 31 december 2020 meldingen te doen. Dit geldt voor betrokkenen die onder het overgangsrecht vielen, waardoor de Wet Bopz in 2020 nog op hen van toepassing was:

Artikel Wet Bopz Verplichte meldingen
Art. 14g lid 3 Beslissing van de behandelaar op verzoek om schriftelijke verklaring van einde voorwaardelijke machtiging
Art. 34d lid 2 Zelfbindingsverklaring
Art. 38 lid 6 en 38c lid 5 Dwangbehandeling (aanvang en beëindiging)
Art. 39 lid 3 Middel of maatregel (aanvang en beëindiging)
Art. 43 lid 3 Afwijzing overplaatsingsverzoek
Art. 49 lid 2 Beslissing op ontslagverzoek
Art. 58 lid 1

Maandlijst met namen van patiënten bij wie sprake is van:

Volgens artikel 58, lid 1:

 • dwangopname
 • verlof langer dan 60 uur + eventuele voorschriften
 • voorwaardelijk verlof + voorwaarden
 • voorwaardelijk ontslag + voorwaarden
 • intrekking verlof en voorwaardelijk verlof
 • intrekking voorwaardelijk ontslag
 • ontslag
 • overlijden + doodsoorzaak
Art. 58 lid 4 Ongeoorloofde afwezigheid en terugkeer na ongeoorloofde afwezigheid
Art. 58a Beëindiging voorwaardelijke machtiging

Mededelingsplicht voor klachtencommissies en rechtbanken

Klachtencommissies van zorginstellingen (art. 41 Wet Bopz) en rechtbanken (art. 2 t/m 35; 14d; 34, 42, 43 Wet Bopz) hadden voor betrokkenen die onder het overgangsrecht vielen tot 31 december 2020 (en totdat alle lopende procedures zijn afgerond) een mededelingsplicht over hun beslissingen bij de IGJ. Deze mededelingsplicht geldt voor alle beslissingen op klachten van betrokkenen en cliënten of hun vertegenwoordigers of nabestaanden, respectievelijk op verzoekschriften van klagers of zorgaanbieders, vanaf 1 januari 2020 op basis van de Wvggz en de Wzd. 

Klachtencommissies en rechtbanken kunnen hun beslissingen en mededelingen per (veilige) e-mail, fax of post versturen aan de inspectie:

 • E-mailadres: registratiekantoorbopz@igj.nl
  Gebruik een veilige e-maildienst. Beschikt uw organisatie niet over veilige e-mail, dan kunt u IGJ Rijkscloud gebruiken om uw documenten veilig aan de inspectie te sturen.
 • Faxnummer: 030 233 87 11
 • Postadres: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
  t.a.v. Registratiekantoor Bopz
  Postbus 2518
  6401 DA Heerlen

Per 1 januari 2021 vervalt de verplichting om een eigen Bopz-klachtencommissie in stand te houden. Wel moeten zorgaanbieders per 1 januari 2021 aangesloten zijn bij een door cliëntenorganisaties en zorgaanbieders ingestelde (regionale) onafhankelijke Wvggz- of Wzd-klachtencommissie.