Bopz-melding doen

De Wet Bopz is per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Maar er is ook sprake van overgangsperiodes van de Wet Bopz naar de Wvggz en de Wzd. Daarom moet u voor betrokkenen of cliënten die onder het overgangsrecht vallen, nog een jaar (Wvggz) of een half jaar (Wzd) bepaalde Bopz-meldingen doen.

Meer informatie staat op de pagina Overgangssituatie Wet Bopz.

Melden als zorgaanbieder

U kunt als (gemachtigde van de) geneesheer-directeur melden via een digitaal formulier. In dit formulier vindt u welke informatie nodig is om de melding compleet en correct bij de inspectie in te dienen.

Om te kunnen inloggen in het meldformulier heeft u een vestigingsnummer nodig. Dit is het 12-cijferige nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Krijgt u een foutmelding?

Het is mogelijk dat er een foutmelding verschijnt met de tekst "The page cannot be displayed", nadat u in een meld- of aanvraagformulier het vestigingsnummer heeft ingevuld. Wij zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing.

Stuur in dat geval een e-mail naar meldpunt@igj.nl met een korte toelichting, contactgegevens en het betreffende vestigingsnummer. Wij passen dan uw gegevens aan in ons systeem en informeren u zodra u verder kunt in het aanvraag/meldformulier.

Meer informatie

Vraag en antwoord bij meldformulier Wet Bopz

Overzicht verplichte meldingen over cliënten die onder het overgangsrecht vallen

Wzd

Voor de cliënten die onder het overgangsrecht van de Wzd vallen, moeten de aanbieders in 2020 nog de volgende melding doen:

Wvggz

Alle meldingen die verplicht waren om te doen onder de Wet Bopz, zijn in 2020 nog steeds van toepassing voor de cliënten die onder het overgangsrecht Wvggz vallen. De tabel hieronder laat zien op basis van welke artikelen uit de Wet Bopz, instellingen verplicht zijn om meldingen te doen per 1 januari 2020:

Artikel Wet Bopz Verplichte meldingen
Art. 14g lid 3 Beslissing van de behandelaar op verzoek om schriftelijke verklaring van einde voorwaardelijke machtiging
Art. 34d lid 2 Zelfbindingsverklaring
Art. 38 lid 6 en 38c lid 5 Dwangbehandeling (aanvang en beëindiging)
Art. 39 lid 3 Middel of maatregel (aanvang en beëindiging)
Art. 43 lid 3 Afwijzing overplaatsingsverzoek
Art. 49 lid 2 Beslissing op ontslagverzoek
Art. 58 lid 1 en 3

Maandlijst van patiëntnamen bij wie sprake is van:

Volgens artikel 58, lid 1:

 • dwangopname
 • verlof langer dan 60 uur + eventuele voorschriften
 • voorwaardelijk verlof + voorwaarden
 • voorwaardelijk ontslag + voorwaarden
 • intrekking verlof en voorwaardelijk verlof
 • intrekking voorwaardelijk ontslag
 • ontslag
 • overlijden + doodsoorzaak

Volgens artikel 58, lid 3: 

 • beëindigde inbewaringstelling + verslag
Art. 58 lid 4 Ongeoorloofde afwezigheid en terugkeer na ongeoorloofde afwezigheid
Art. 58a Beëindiging voorwaardelijke machtiging

Meldplicht voor klachtencommissies en rechtbanken

Ook klachtencommissies van zorginstellingen (art. 41 Wet Bopz) en rechtbanken (art. 2 t/m 35; 14d; 34, 42, 43 Wet Bopz) hebben een meldingsplicht bij IGJ. Vooralsnog kunnen zij Bopz-meldingen per e-mail, fax of post versturen aan de inspectie:

E-mailadres: registratiekantoorbopz@igj.nl
Faxnummer: 030 233 87 11
Postadres:

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
  t.a.v. Registratiekantoor Bopz
  Postbus 462
  3500 AL Utrecht