Xonar Toezicht crisis- en behandelgroepen, Maastricht en Sittard

In januari 2020 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd toezicht uit bij de locatie voor crisisopvang en twee locaties voor behandeling van Xonar. Doel van het toezicht was om te bepalen of Xonar verantwoorde jeugdhulp biedt.

Xonar voldeed op het moment van het toezicht voor wat betreft de crisisgroepen aan 22 van de 29 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Voor wat betreft de behandelgroepen voldeed Xonar aan 24 van de 29 onderzochte verwachtingen. Hiernaast formuleerde de inspectie bij zeven verwachtingen een aandachtspunt.

Verbetering is nodig op de volgende verwachtingen:

  • Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelingstaken en de problematiek van de jeugdigen en hun ouders (alleen verbetering nodig bij de crisisopvang);
  • Professionals werken doelgericht en planmatig (alleen verbetering nodig bij de crisisopvang);
  • Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in;
  • Professionals bepalen mede op basis van de veiligheidsrisico’s de in te zetten hulp;
  • Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de veiligheidsrisico’s;
  • De dagelijkse routine en de huisregels dragen bij aan de ontwikkeling van de jeugdigen;
  • Professionals respecteren de privacy van de jeugdigen.

Naast de geconstateerde tekortkomingen op deze verwachtingen merkt de inspectie op dat op de crisisgroepen een groot deel van de jeugdigen veel langer verblijven dan de bedoeling is. Dit is niet passend vanwege het ontbreken van benodigde hulpverlening. De inspectie maakt zich hier zorgen over en ziet het als de verantwoordelijkheid van Xonar om de kwaliteit van de zorg in de crisisgroepen te waarborgen. Als dit niet kan onder de geldende contractvoorwaarden, is het de verantwoordelijkheid van Xonar om op te schalen bij de opdrachtgever.

De inspectie verwacht dat Xonar:

  • De verbeter- en aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de bij de crisisgroepen en behandelgroepen geconstateerde tekortkomingen op te heffen.
  • In dit verbeterplan expliciet aandacht heeft voor het borgen van de kwaliteit van zorg op de crisisgroepen.
  • Dit verbeterplan vóór 1 augustus 2020 aan de inspectie verzendt.

Op basis van dit verbeterplan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.

Xonar heeft de inspectie laten weten dat zij direct na het toezicht diverse verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo heeft Xonar onder andere aangegeven dat de crisisgroepen inmiddels gezelliger zijn aangekleed, dat de medicijnkluis op een van de crisisgroepen is gerepareerd en dat het verplichte kameruurtje op een van de behandelgroepen is afgeschaft.