Hertoets aanwijzing Verantwoorde Hulp voor Jeugd: Stichting Kindvoorop, Glanerbrug

In november 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een hertoets uitgevoerd bij Stichting Kindvoorop. Aanleiding hiervoor was het toezicht dat de inspectie in maart 2019 heeft uitgevoerd bij Kindvoorop en de aanwijzing die de inspectie op 4 juli 2019 aan Kindvoorop oplegde. Doel van dit toezicht was te toetsen of eerdere tekortkomingen zijn opgeheven waardoor Kindvoorop verantwoorde jeugdhulp biedt.

In november 2019 voerde de inspectie een hertoets uit bij Kindvoorop. Doel was de veertien normen uit de aanwijzing te toetsen, die zien op zeventien verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Kindvoorop voldeed op het moment van het onderzoek aan vier van deze zeventien getoetste verwachtingen. Aan dertien verwachtingen voldeed Kindvoorop niet. De inspectie trof tekortkomingen aan binnen de vier thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat en organisatie.

Op basis van deze hertoets concludeert de inspectie dat Kindvoorop niet of niet volledig voldoet aan elf van de veertien normen die zijn opgenomen in de aanwijzing van 4 juli 2019. Om de aanwijzing alsnog bestuurlijk af te dwingen legt de inspectie aan Kindvoorop een last onder dwangsom op.

Kindvoorop heeft onvoldoende verbetering gerealiseerd op de volgende criteria:

 1.1. Professionals bieden passende hulp
 1.2. Professionals werken volgens professionele standaarden
 2.1. Professionals houden goed zicht op de veiligheid van jeugdigen
 2.2. Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen
 3.1. De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit
 3.3. Professionals hebben een respectvolle houding naar de jeugdigen
 5.1. De aanbieder voert systematisch kwaliteitsmanagement uit
 5.2. De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in