Stichting Het Robertshuis, 't Gooi en Zuid-Limburg

In oktober 2019 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een risicogestuurd toezicht uit bij Stichting Het Robertshuis. Directe aanleiding voor het toezicht was het verhoogde risico dat de inspectie zag op basis van een aantal signalen van de Wmo-toezichthouder van de regio Gooi en Vechtstreek voor de kwaliteit en de continuïteit van de jeugdhulp. De inspectie deed geen onderzoek naar de signalen van de Wmo-toezichthouder, maar naar de algemene kwaliteit van de geboden jeugdhulp die Het Robertshuis biedt.
 

Het Robertshuis voldeed op het moment van het toezicht aan 24 van de 26 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij negen verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt.

Verbetering is nodig op de volgende criteria:

  • De aanbieder registreert en analyseert incidenten en voert naar aanleiding van de analyse verbeteringen door;
  • De aanbieder biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden actueel te houden.

De inspectie verwacht van Het Robertshuis binnen drie maanden na openbaarmaking van het rapport een schriftelijke verklaring waaruit blijkt op welke wijze de directie ervoor heeft gezorgd dat is voldaan aan alle getoetste verwachtingen (inclusief de aandachtspunten) voor verantwoorde jeugdhulp uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Indien de aanbieder op die datum hieraan nog niet voldoet, dient de directie de inspectie te informeren over de reden voor de vertraging. Tevens dient de directie aan te geven wanneer Het Robertshuis wel aan alle verwachtingen zal voldoen.

Naast de genoemde verbeterpunten verwacht de inspectie dat de directie zich voldoende inspant om personeel te behouden.