Dushi Huis, Ellecom en Spankeren

In februari 2019 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij het Dushi Huis, op de locaties in Ellecom en Spankeren. Doel van het toezicht was om te bepalen of het Dushi Huis verantwoorde jeugdhulp biedt.

Dushihuis, locatie Ellecom en Spankeren, voldeed op het moment van het toezicht aan 20 van de onderzochte 29 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij twee verwachtingen formuleert de inspectie een aandachtspunt.

Verbetering is nodig op de volgende criteria:
• 1.1 Professionals bieden passende hulp
• 1.2 Professionals werken volgens professionele standaarden
• 2.1 Professionals houden goed zicht op de veiligheid van jeugdigen
• 2.2 Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen
• 3.1 De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit
• 5.2 De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in
• 5.3 De aanbieder voldoet aan de geselecteerde nalevingsnormen

De aanbieder heeft laten weten inmiddels op een aantal punten al verbetermaatregelen doorgevoerd te hebben. De inspectie verwacht dat Dushi Huis de verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.

Toetsingskader

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal verwachtingen. Voor Jeugdhulp met verblijf is een set met 29 kernverwachtingen geselecteerd.