De Hoenderloo Groep, Pluryn Deelen

De inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van signalen in de media en de eigen berichtgeving van De Hoenderloo Groep (verder: DHG) hierover richting de inspectie. DHG is een onderdeel van Pluryn. De signalen betroffen de toepassing van een strafmaatregel, de zogenoemde stilzitmaatregel, binnen de leefgroepen van DHG, locatie Deelen.

De inspectie concludeert dat tot aan september 2018 op een aantal groepen voor open en gesloten jeugdhulp strafmaatregelen zijn toegepast door pedagogisch medewerkers die inhielden dat jeugdigen op bepaalde momenten niet mochten bewegen, praten of niet van hun kamer af mochten komen.

DHG paste de maatregel veelal toe als onderdeel van de maatregel bevriezing. In de praktijk betekent bevriezing dat een jeugdige bepaalde privileges (tijdelijk) in moet leveren en een aangepast programma volgt waardoor een jeugdige wordt onttrokken aan de groep. De inspectie oordeelt dat deze maatregelen niet voldoen aan de eisen die de Jeugdwet hieraan stelt.

Tevens handelde DHG niet op methodische wijze en volgens een effectief bevonden methode.

Verbetermaatregelen

In het afgelopen jaar heeft DHG verschillende verbetermaatregelen getroffen, waaronder forse personele maatregelen en het herzien van de behandelprocessen. Na de bezoeken van de inspectie heeft DHG extra maatregelen getroffen, waaronder het aanstellen van een nieuwe interimmanager en het aantrekken van nieuwe pedagogisch medewerkers.

De inspectie heeft DHG daarnaast verzocht om een concreet verbeterplan op te stellen, met hierin termijnen opgenomen binnen welke DHG verwacht te voldoen aan de onderzochte criteria. DHG heeft een integraal verbeterplan opgesteld met hierin tevens de verbetermaatregelen die nodig zijn om tekortkomingen op te heffen op het gebied van de gespecialiseerde hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel en loverboys.

Verbeterplan

De inspectie heeft het verbeterplan beoordeeld en concludeert dat het verbeterplan voldoende volledig en realistisch is. Op basis van de reeds getroffen verbetermaatregelen heeft de inspectie vertrouwen dat DHG verdere verbetering op de geconstateerde punten kan realiseren.

De inspectie zal de voortgang van het verbetertraject nauwgezet volgen en ook toetsen in de praktijk.