KidzTower B.V. Nieuwegein december 2018

Op 22 november en 3 december 2018 voerde de inspectie een onaangekondigde hertoets uit. Doel van de hertoets was om te bepalen of KidzTower alle eerder geconstateerde tekortkomingen heeft weggenomen en verantwoorde jeugdhulp biedt.
 

KidzTower voldeed op het moment van de hertoets aan 14 van de 25 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij drie verwachtingen formuleert de inspectie nog een aandachtspunt. Aan elf verwachtingen voldeed KidzTower niet.

KidzTower heeft meermaals aangegeven verbetermaatregelen te zullen treffen, waar de inspectie later heeft vastgesteld dat daadwerkelijke verbeteringen niet waren bewerkstelligd. KidzTower heeft daarmee laten zien niet over de benodigde verbeterkracht te beschikken.

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat KidzTower zonder bestuursrechtelijke maatregel van de inspectie op korte termijn zal voldoen aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg op de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid, cliëntenpositie en organisatie.

De inspectie heeft daarom het voornemen om een aanwijzing te geven aan KidzTower om er voor te zorgen dat KidzTower de geconstateerde tekortkomingen op alle onderzochte thema’s alsnog wegneemt. In het voornemen tot het geven van een aanwijzing is een termijn van drie maanden opgenomen.

Dit voornemen ziet op negen van de elf verwachtingen waarop nog verbetering nodig is. De inspectie verwacht dat ook de overige twee tekortkomingen en de drie aandachtspunten uiterlijk op 1 mei 2019 zijn opgeheven en dat KidzTower uiterlijk op die datum een resultaatsverslag aan de inspectie stuurt waaruit blijkt op welke wijze ze hiervoor heeft gezorgd.