Wmo toezicht 2017

De invoering van de Wmo 2015 legt de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke zorg en het toezicht hierop bij de gemeenten. Deze rapportage aan de minister richt zich op de opzet en de inrichting van het Wmo toezicht.

Daarbij gaat het om onderwerpen als positionering van de toezichthouder, de werkwijze en de programmering van het Wmo toezicht. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om handhaving van de diverse wetten binnen het sociaal domein vorm te geven. Gemeenten hebben weliswaar ervaring met handhaving maar die is nu nog beperkt als het om jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat.

Doel van deze rapportage is eerst en vooral het verbeteren van de kwaliteit van het Wmo toezicht op gemeentelijk niveau. Daarnaast is het zaak om de samenwerking tussen de Wmo toezichthouder(s) en de rijksinspecties in stand te houden en waar nodig te versterken. De inspectie doet aanbevelingen om de kwaliteit van het Wmo toezicht en de samenwerking te verbeteren. De aanbevelingen zijn gericht aan de gemeenten en aan het Rijk.