weblogberichten

Juist de kwetsbare burger helpen

In juli 2002 werd Nederland opgeschrikt door een gezinsdrama in het zuiden van het land. Een uitslaande, door een van de ouders aangestoken, brand waarbij zes van de zeven kinderen omkwamen. Vier rijksinspecties deden onderzoek naar de hulpverlening aan het gezin, voorafgaand aan de verschrikkelijke gebeurtenis. Het onderzoek leidde een jaar later tot de oprichting van Integraal Toezicht Jeugdzaken, later het Samenwerkend Toezicht Jeugd, de voorlopers van het huidige Toezicht Sociaal Domein (TSD).

Dit najaar vierden we het 15-jarig bestaan van de samenwerking tussen deze vier rijksinspecties (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid). En ik beschouw het als een voorrecht om aan het hoofd te staan van dit innovatieve samenwerkingsverband van de inspecties.

Waar de voorlopers van TSD zich nog voornamelijk richtten op de zorg en veiligheid van jeugdigen en hun gezin, gaat de aandacht van TSD uit naar alle kwetsbare burgers in het brede sociale domein.

De situatie van een jeugdige of volwassene kan niet los gezien worden per domein maar moet in samenhang gezien worden tussen alle betrokken hulp en ondersteuning aan de betreffende jeugdige/volwassene zoals zorg, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, problemen met werk en inkomen enz.

TSD richt zich, waar het gaat om de directe hulp en ondersteuning aan kwetsbare burgers en gezinnen, dus op de samenwerking tussen professionals en instanties op lokaal niveau.

Centraal bij de onderzoeken die TSD uitvoert staat het perspectief van de burger: wordt die burger goed geholpen of zijn de scheidingswandjes tussen organisaties nog steeds belangrijker dan de hulp aan de kwetsbare burger? Is er samenhang en samenwerking op het lokale niveau?

TSD maakt graag gebruik van vernieuwende onderzoeksmethoden. Bijvoorbeeld de deelname van mensen met een licht verstandelijke beperking als mystery guest bij het onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten. Met dit onderzoek wonnen we de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018.
En de ontwikkeling van het online instrument ‘Kiezen en Delen’, dat professionals en instanties inzicht geeft in de mogelijkheden om onderling informatie te delen – een basisvoorwaarde voor goede zorg en ondersteuning. Het instrument werd op 1 november jl. gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS, tijdens de viering van ons 15-jarig bestaan.

Ook de komende 15 jaar wil TSD onderzoeken uitvoeren die aandacht vragen voor de samenwerking op lokaal niveau, via innovatieve en domeinoverstijgende projecten. Om te blijven nagaan of de ingezette hulp en ondersteuning echt helpen en effect hebben voor de burgers.

Wilt u daar meer over weten? www.toezichtsociaaldomein.nl

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.