© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 6 mei

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

Het aantal besmettingen is laag of soms zelfs nihil. Een zorgaanbieder geeft wel aan dat zij in de thuiszorg de zorg hebben moeten afschalen in verband met krapte aan personeel door hoog ziekteverzuim.

Vaccineren

  • De vaccinatiegraad onder cliënten is hoog, op enkele cliënten na zijn zij gevaccineerd. In een gebied waar het geloof een belangrijke rol speelt bij de keuze wel of niet te laten vaccineren, heeft een zorgaanbieder een medisch-ethicus uitgenodigd om met zorgverleners hierover in gesprek te gaan.
  • De vaccinatiebereidheid onder medewerkers is groot, medewerkers zijn over het algemeen bereid om zich te laten vaccineren. Wel maken zij zich zorgen n.a.v. de berichtgeving rond de vaccins van AstraZeneca en Janssen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Na vaccinaties zijn er versoepelingen mogelijk, in de praktijk wordt hier verschillend mee omgegaan. Organisaties maken eigen afwegingen over versoepelingen in de bezoekregeling en in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn grote verschillen: sommige organisaties versoepelen conform de richtlijnen van het RIVM, sommige organisaties versoepelen nog niet, weer andere gaan verder dan de richtlijnen van het RIVM beschrijven.
  • Zorgaanbieders merken dat het steeds lastiger wordt om mensen (zowel bezoekers als zorgverleners in hun pauze) te motiveren om de RIVM-regels te blijven volgen.
  • Eén zorgaanbieder geeft aan dat als bezoek gevaccineerd is of een negatieve test heeft, er bij hun geen mondkapjes nodig zijn. Ook de gewenste 1,5 meter staat onder druk.

Bezoekregeling

Verpleeghuizen gaan wisselend om met bewegingsruimte van cliënten. Het ene verpleeghuis laat cliënten alleen op het eigen terrein wandelen, bij andere verpleeghuizen kunnen cliënten weer met familie mee of wandelen buiten het terrein.

Gehandicaptenzorg

Het algehele beeld is dat het in de gehandicaptenzorg op dit moment rustig is. Het aantal besmettingen onder de zorgverleners is iets omhoog gegaan. De ambulante cliënten (die niet altijd een vaccin hebben gehad) komen ook op de dagbesteding en dit kan risicovol zijn. Daarom blijven zorgaanbieders de nadruk leggen op het naleven van de maatregelen. Vanaf 6 mei worden mobiele vaccinatieteams ingezet om de vaccinatie van ambulante cliënten te ondersteunen.

Medisch-specialistische zorg

Ziekenhuizen

Uit de aangeleverde informatie en ook vanuit de contacten afgelopen week met de ziekenhuizen, komt naar voren dat ziekenhuizen zich maximaal inspannen om op te schalen tot landelijk 1.550 IC-bedden. Vrijwel alle ROAZ-regio’s geven aan dat nu niet mogelijk is óf gepaard zou gaan met disproportionele afschaling van de non-coronazorg met bijbehorende gezondheidsschade. Ook afgelopen week is het aantal van 1.550 IC-bedden niet gehaald.

Samenwerking met andere zorgaanbieders

ROAZ-regio’s geven aan dat bij de in-, door- en uitstroom van patiënten de samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen en de VVT-sector (verpleging, verzorging, thuiszorg) goed functioneert. Daardoor kan een deel van de patiënten in samenwerking met de eerste lijn versneld uit het ziekenhuis ontslagen worden. Ook wordt een deel van de coronapatiënten zelfs niet opgenomen in het ziekenhuis en worden deze patiënten thuis behandeld met zuurstof en medicatie. Verder heeft de VVT-sector over voldoende capaciteit om patiënten vanuit het ziekenhuis te kunnen laten doorstromen.

Vaccineren

De ziekenhuizen hebben de vraag gekregen bij te dragen aan het landelijke vaccinatiebeleid. De meeste ziekenhuizen zijn daartoe bereid, maar zien nog wel logistieke en/of personele problemen. Een aantal regio’s zoekt in samenspraak met de GGD naar vaccinatielocaties buiten de ziekenhuizen om zo de bewegingen in de ziekenhuizen zo klein mogelijk te houden.

Particuliere klinieken

De koepelorganisatie van particuliere klinieken (ZKN) heeft vanuit vier ROAZ-regio’s de vraag gekregen om te inventariseren welk personeel uit particuliere klinieken beschikbaar is voor de ondersteuning van ziekenhuizen bij het opschalen van de coronazorg.

ZKN meldt als knelpunt dat de bekwaam- en bevoegdheden van zorgverleners in particuliere klinieken niet overeenkomen met wat de ziekenhuizen vragen voor het werken op een IC.

De inspectie vraagt de particuliere klinieken om maximale ondersteuning aan de ziekenhuizen te bieden bij het opschalen van de coronazorg.

Zorg voor asielzoekers en justitiabelen

Besmettingen

  • Er is een toename van het aantal medewerkers en gedetineerden dat positief getest is. Hierdoor is in meerdere instellingen sprake van (groepen) justitiabelen die in quarantaine zijn. Bij één PI waren 39 medewerkers besmet geraakt. Inmiddels is de situatie onder controle.
  • Dit geeft grote druk op de roosters. Er wordt gesproken over een grilliger verloop dat lastiger onder controle is te krijgen is dan voorheen. In samenwerking met de GGD wordt gezocht naar passende werkwijzen.
  • Na het weekend van 25/26 april 2021 zijn er voor medewerkers met een executieve functie gratis zelftesten beschikbaar gekomen.
  • Binnen de tbs-instellingen lijkt het inmiddels wat rustiger te worden ten op zichtte van de afgelopen weken.

Verruiming maatregelen

Met ingang van 28 april 2021 mogen justitiabelen per keer maximaal twee bezoekers ontvangen in plaats van één, kinderen jonger dan 13 jaar niet meegeteld. De directeur van een justitiële inrichting bepaalt hoeveel kinderen er mee mogen, afhankelijk van de situatie van het gezin en bijvoorbeeld de inrichting van het gebouw.