© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 26 mei

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

Rectificatie
Vorige week schreven we dat het coronazorghotel in Apeldoorn gaat sluiten. Dat is niet zo, waarvoor excuus. Het zorghotel blijft zeker tot 1 juli open en zo nodig langer.

 • Er zijn weinig positief geteste cliënten meer in de V&V-sector en dit aantal neemt nog steeds af. Meerdere zorgaanbieders noemen wel dat er ook onder tweemaal gevaccineerde cliënten besmettingen zijn. Het testen bij mensen met dementie is soms erg belastend is. In kleinschalige woonvormen wordt namelijk iedereen getest als slechts één cliënt klachten heeft.
 • Een zorgaanbieder vertelt dat er een proef is geweest op vier psychogeriatrische afdelingen. Tijdens de proef droegen zorgverleners alleen mondkapjes tijdens de ADL-zorg, verder niet. Tijdens de proef werd iedereen getest en zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd. Het minder werken met mondkapjes heeft een positief effect gehad op de cliënten. Zowel medewerkers als cliënten konden beter contact met elkaar maken. 
 • In een enkele regio kunnen de thuiszorgorganisaties geen nieuwe cliënten meer aannemen omdat ze vol zitten. Bijvoorbeeld doordat de doorstroom van cliënten naar het ziekenhuis wordt belemmerd doordat de ziekenhuisbedden met zuurstof vol zijn. Dit betekende ook meer druk op de thuiszorg door het moeten geven van zuurstof thuis, ook ‘s nachts.
 • In de verpleeghuizen is sprake van enige leegstand door de vele overlijdens aan het coronavirus of door minder aanbod van cliënten. Opnames worden uitgesteld met als gevolg dat de opnames die er zijn, relatief complexer van aard zijn.
 • Alle zorgaanbieders geven aan in de bezoekregeling maatwerk te leveren. Geen enkele instelling is nog ‘op slot’, overal mogen cliënten naar buiten of op bezoek. De algemene bezoekregeling wordt verder verschillend gehanteerd buiten de richtlijn van twee bezoekers per dag. Dit hangt af van wat de lokale en regionale stand van zaken is. En of er besmettingen zijn op de locatie of dat er nog druk in de regio is in de doorstroom.

Zorg voor justitiabelen

 • Eén penitentiaire inrichting was vorige week in lockdown in verband met een uitbraak, er waren 22 justitiabelen en 14 medewerkers positief getest. Er lijkt sprake te zijn van een asymptomatische variant. Het contact met de GGD verloopt goed.
 • De versoepeling van de landelijke coronamaatregelen heeft gevolgen voor de maatregelen die de Dienst Justitiële Inrichtingen neemt. Door de versoepelingen vinden er nog steeds besmettingen met het coronavirus plaats. Juist in gesloten inrichtingen is het van groot belang om de algemene preventiemaatregelen te blijven hanteren.
 • Sporten in justitiële inrichtingen is binnen toegestaan, mits op 1,5 meter afstand, individueel of met z’n tweeën. Tijdens het sporten hoeft men geen mondkapje op. Buiten sporten is ruimer toegestaan, maar wel op 1,5 meter onderlinge afstand.

Jeugd

 • Bij één aanbieder van residentiele jeugdhulp was sprake van coronabesmettingen. Doordat jeugdigen uit verschillende groepen bij elkaar op school op het terrein zitten, kon het virus zich over verschillende groepen verspreiden. Verschillende groepen moesten in quarantaine en de school ging dicht. De quarantaine was voor veel jeugdigen moeilijk vol te houden. Zij hadden slechts matige klachten en werden niet echt ziek. Daardoor waren ze moeilijk te overtuigen dat ze besmet waren. Medewerkers zijn nog niet ingeënt en werden wel erg ziek. De zorg kon doorlopen  en onderwijs werd zoveel mogelijk per groep verzorgd. Bij diverse andere aanbieders die de inspectie bezocht was geen sprake van besmettingen.
 • Een grote aanbieder van jeugdhulp zag dat in de periode dat de scholen dicht waren de instroom terugliep, om na het openen van de scholen weer toe te nemen. Op dit moment krijgen ze veel vraag naar complexe zorg en lopen de wachtlijsten op.
 • Gemeenten maken verschillende financiële regelingen voor coronacompensatie. Voor aanbieders die in verschillende regio’s en gemeenten actief zijn brengt dit veel administratieve handelingen met zich mee.

Ziekenhuizen

 • Ondanks het dalende aantal coronapatiënten blijft landelijke spreiding van patiënten noodzakelijk. De afgelopen week waren er op enkele momenten meer overplaatsingsverzoeken dan beschikbare capaciteit. De veldpartijen, regio’s en ziekenhuizen zijn hierover goed met elkaar in gesprek, waardoor knelpunten in de patiëntenzorg worden voorkomen of tijdig opgelost. Zo nodig spreekt ook de inspectie hierover met regio’s en ziekenhuizen.
 • De inspectie bespreekt de afwegingen die ziekenhuizen maken. Voor de IGJ is het uitgangspunt dat urgente zorg vóór minder urgente zorg gaat. Ziekenhuizen moeten waar mogelijk in regionaal verband samenwerken om de capaciteit optimaal op te schalen en te benutten. Belangrijk is dat bestuurders, professionals en patiëntenvertegenwoordigingen in samenspraak keuzes maken.
 • Behalve dat zorgverleners na deze hectische periode behoefte hebben aan verlof, hebben zij er ook wettelijk recht op. Er is sprake van zeer grote ‘verlofstuwmeren’. Dit tekent volgens bestuurders de noodzaak om zorgverleners verlof op te laten nemen en te laten herstellen, voordat er echt zorg ingehaald kan worden.