© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 6 januari

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Vaccineren

Alle organisaties in de zorg zijn begonnen met of bereiden zich voor op het vaccineren van (eerst) personeel en (binnenkort) cliënten en patiënten. Een zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg maakt filmpjes en vragen/antwoorden om de vaccinatiebereidheid te vergroten.

De inspectie houdt toezicht op het hele proces van vaccineren. Denk aan het bewaren, vervoeren en het toedienen van vaccins en de registratie. Zie ook ons dossier over vaccineren tegen COVID-19.

Nog steeds zorgen over de continuïteit van de zorg

Ouderenzorg

Een aanbieder van ouderenzorg in de regio Groningen heeft de ‘çode rood’ uitgeroepen na corona-uitbraken op verschillende locaties. Er wordt personeel ingezet van andere organisaties die onder dezelfde koepel vallen, waaronder GGZ-zorg. Dat kan ertoe leiden dat de GGZ-organisatie  bepaalde activiteiten niet meer kan uitvoeren, te beginnen bij de ambulante zorg. 

Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg blijft de werkdruk hoog, ook mentaal. Het lukt alleen met kunst- en vliegwerk om de roosters rond te krijgen, bijvoorbeeld door de inzet van mensen uit een flexpool en stagiaires. Een zorgaanbieder heeft voor de mentale ondersteuning van zorgverleners coaches vrijgemaakt. 

Geestelijke gezondheidszorg

Door de oplopende verzuimcijfers en het quarantainebeleid komt de continuïteit van dagactiviteiten en zorgactiviteiten in de geestelijke gezondheidszorg steeds meer onder druk te staan. Met dreigende ontregeling van patiënten (stress, verveling en eenzaamheid) tot gevolg.

Jeugdzorg

Uit een interviewronde van Jeugdzorg Nederland onder jeugdhulpaanbieders komt naar voren dat er verschillen zijn in de aard en ernst van de hulpvragen van jeugdigen sinds de eerste coronamaatregelen. Sommige jongeren voelen zich alleen, ze hebben minder sociale contacten en trekken zich meer terug. De tweede lockdown lijkt een uitputtingsslag: geen sport en minder sociale contacten. De indruk is dat bepaalde stemmingsproblemen dit jaar eerder in het jaar zijn gekomen dan gebruikelijk.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen is de druk onverminderd hoog, en die loopt nog op. Het rond krijgen van de roosters blijft ook de komende weken een knelpunt.

Ziekenhuizen hebben de capaciteit voor coronazorg verder opgeschaald. Daardoor werden er de afgelopen periode meer bedden aangeboden dan er verzoeken waren om patiënten over te plaatsen. Maar het blijft belangrijk om patiënten tijdig vanuit overbezette regio’s over te plaatsen naar andere regio’s. Alleen zo wordt de druk op de regio’s gelijk verdeeld, ook als de instroom weer toeneemt. 

Artsen moeten vooral voor IC-behoeftige patiënten scherpere keuzes maken als het gaat om ‘doorbehandelen’. Zulke keuzes hebben niet te maken met schaarste aan IC-bedden, maar zijn gebaseerd op medische gronden. Ze hangen samen met de oplopende zorgzwaarte van patiënten. 

Het verder optimaliseren van de uitstroom vanuit ziekenhuizen naar verpleegzorg en thuiszorg biedt geen soelaas, omdat de mogelijkheden daar zijn uitgeput. Er wordt gekeken naar andere opties, zoals de inzet van vrijwilligers en defensie.

Besmettingen in asielzoekerscentra

Het aantal besmettingen in azc’s (vooral in Ter Apel) neemt toe. Voor de kwaliteit van de zorg in de azc’s heeft dit geen gevolgen. In Ter Apel is een speciaal coronateam van medewerkers ingesteld. Er is continu contact met Gezondheidszorg Asielzoekers en de GGD.

Meldingen en vragen

De inspectie krijgt regelmatig signalen en vragen over teststraten en de eisen die daarvoor gelden. Ook heeft de IGJ signalen ontvangen over huisartsen die onjuiste informatie verspreiden over het coronavirus of zich kritisch uitlaten over vaccins. Tot slot komen er meldingen over hoe zorgaanbieders omgaan met coronamaatregelen en (het voorkomen van) besmettingen.