© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 27 januari

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Toezicht op laboratoria

De IGJ is gestart met het toezicht op Nederlandse laboratoria die de diagnostiek uitvoeren op afgenomen coronatesten. Dit in overleg met de Raad voor Accreditatie (RvA). 
Op Europees niveau is er overleg over de beschikbaarheid en kwaliteit van de verschillende typen testen. De EU-landen wisselen informatie uit over de kwaliteit en prestaties van PCR- en antigeentesten bij varianten van het eerste coronavirus, en over de informatie hierover aan de gebruikers.
 

Vaccineren

Afgelopen week zijn de eerste cliënten in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg gevaccineerd. De inspectie is positief over hoe de instellingen de complexe logistiek binnen hun organisatie in korte tijd hebben ingericht. Op verschillende plekken hebben de instellingen externe expertise ingeschakeld. Zo zijn apothekers en apothekersassistenten aangetrokken bij het gereed maken van de vaccins voor het prikken.  

De distributie van de vaccins naar de instellingen en vervolgens naar de diverse locaties vraagt nauwkeurigheid en aandacht. Verder moet goed nagedacht worden over de 15 minuten observatie na de vaccinatie, omdat cliënten op verschillende plekken de prik krijgen: sommigen in hun eigen appartement en anderen in de huiskamer.

Daarnaast blijkt in meerdere verpleeg- en verzorgingshuizen dat cliënten met een zorgindicatie met behandeling (dus onder medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde) wel een vaccinatie krijgen, en cliënten zonder behandeling (waar de huisarts vaak medisch verantwoordelijk is) geen vaccinatie krijgen. Dit zorgt voor veel spanning en onbegrip.

Continuïteit van zorg

Jeugdzorg

Zowel jeugdhulpaanbieders als jeugdbeschermingsorganisaties zien de spanning in gezinnen en op groepen oplopen. Gezinnen die eerst toe konden met ambulante hulp, hebben nu meer hulp nodig. Residentiële voorzieningen spreken over toenemende agressie en spanning doordat de jongeren veel op de groep zijn. Dit levert extra werkdruk op voor het personeel.

Hoewel het nieuwe jaar net is begonnen, ervaren jeugd-GGZ-aanbieders nu al druk i.v.m. budgetplafonds bij gemeenten. Zij zien zich hierdoor soms genoodzaakt afscheid te nemen van personeel. Verschillende jeugd-GGZ-instellingen zijn nu genoodzaakt om prioriteit geven aan crisishulp, waardoor zij de reguliere hulp niet of minder kunnen bieden.

Het aantal adviezen van Veilig Thuis stijgt over het algemeen fors. Het aantal meldingen blijft gemiddeld gesproken gelijk. Er komen minder signalen en meldingen van professionals (zoals scholen); de stijging van adviesaanvragen komt vooral vanuit burgers, buren en familie. De casuïstiek is gemiddeld gesproken zwaarder. Waarschijnlijk ziet Veilig Thuis alleen het topje van de ijsberg, terwijl het totaal aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling stijgt. 

Slechts een deel van de jeugdigen in het speciaal onderwijs krijgt daadwerkelijk onderwijs op locatie (20 à 25%). Veel gaat online. 

Gehandicaptenzorg

Het beeld over onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg is wisselend. Sommige zorgaanbieders melden een toename (op kamer blijven bij uitbraak, meer medicatie tegen onrust),  andere niet. Zorgaanbieders vertellen dat als een wilsonbekwame cliënt geen vaccin wil en zich verzet, zij de cliënt dan niet vaccineren.

Uit angst voor de Britse mutatie van het virus en om het proces van vaccineren niet te verstoren,  hebben sommige GZ-aanbieders de bezoekregeling verder aangescherpt. Bijvoorbeeld naar een beperking tot één of twee vaste bezoekers uit één huishouden. Bezoek wordt meer gereguleerd, maar gaat wel door. 

Medisch-specialistische zorg

Er zijn geen grote veranderingen in het beeld van de medisch-specialistische zorg ten opzichte van vorige week. De druk op ziekenhuizen is vanwege het grote aantal coronapatiënten op de IC’s en op de klinische afdelingen nog steeds hoog. Maar doordat de instroom relatief beperkt is en ziekenhuizen nu permanent zijn opgeschaald, is er over het algemeen voldoende capaciteit, ook voor regionale spreiding. 

Een aantal ziekenhuizen heeft te maken met forse uitbraken onder zorgverleners en/of patiënten van corona of een andere infectieziekte zoals MRSA. Dat heeft dan gevolgen voor de toegankelijkheid van dat ziekenhuis. Dat wordt in de regio opgevangen.

De IGJ heeft van een beperkt aantal ziekenhuizen gehoord dat er tekorten zijn of dreigen te ontstaan aan bepaalde typen naalden. Het gaat dan om subcutane en middellange naalden.