© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 24 februari

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Continuïteit van zorg en voorbereiding eventuele derde golf

Verpleging en verzorging

  • Vanuit een belronde met 20 zorgaanbieders blijkt dat het afschalen van zorg daar nog niet aan de orde is. De inspectie hoort wel verschillende voorbeelden van leegstand. Dat lijkt verschillende oorzaken te hebben. Zo aarzelen ouderen (en hun familie) over opname in een intramurale setting in deze coronatijd en blijven daardoor meer ouderen langer thuis wonen. Ook willen zorgaanbieders rekening houden met de belasting van het personeel en nemen zij uit voorzorg minder cliënten op. 
  • Verschillende zorgaanbieders geven aan dat er leegstand is bij eerstelijns bedden voor laag-complexe zorg en de druk hoog is op eerstelijns bedden voor hoog-complexe zorg. 
  • Vooral thuiszorgorganisaties en kleinere zorgaanbieders geven aan niet met de voorbereiding voor een derde golf bezig te zijn. Ze menen al voldoende maatregelen getroffen te hebben. 
  • In sommige regio’s worden cliënten met corona in de thuiszorg overgeplaatst naar grotere organisaties waar zij worden opgenomen in speciale ‘coronaroutes’.  

Jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg

  • Een jeugdbeschermingsorganisatie signaleert meer onrust in gezinnen, wat resulteert in meer incidenten. Het is hierdoor steeds lastiger om in sommige gezinnen de jongeren thuis te laten blijven en uithuisplaatsing te voorkomen.
  • Wijkteams in een grote stad hebben - als overbrugging tot beschikbaarheid van de juiste hulp - veel cliënten met problemen die eigenlijk te zwaar zijn voor het wijkteam. Dit zorgt voor toenemende werkdruk bij medewerkers. 
  • Wijkteams zien een nieuwe groep jongeren met problemen: vwo-scholieren met depressieve klachten. Eén jeugdzorgregio ziet ook een toename van eetstoornissen bij jongeren die eerder niet bekend waren in de jeugdhulp. De Jeugdgezondheidszorg heeft zorgen over toenemend overgewicht onder jongeren door het vele thuis zitten. 

Gehandicaptenzorg

  • Het beeld in de laatste weken is stabiel. Het aantal besmettingen lijkt verder af te nemen, hoewel er soms wat brandhaardjes zijn. Ook de personeelsbezetting blijft op peil, maar de (mentale) werkdruk blijft hoog. 
  • Een aantal zorgaanbieders is bezig met verdere voorbereidingen op een eventuele derde golf, zoals het vrijmaken van niet direct bij de zorg betrokken personeel, extra uitzendkrachten en afschaalmodellen. Er zijn door verschillende partijen vragen aan de IGJ gesteld over de ondergrens van zorg bij een eventuele derde golf. 

Vaccineren

In de periode van 25 januari tot 13 februari heeft de inspectie bezoeken afgelegd aan GGD-locaties, instellingen (verpleeghuizen en gehandicaptenzorg), huisartsenposten en een ROAZ-apotheek. In een tweede factsheet staan de bevindingen en tips die de IGJ over het vaccinatieproces heeft verzameld. Daarbij spreekt de IGJ grote waardering uit voor wat in korte tijd is bereikt, ondanks beperkingen als een tekort aan vaccins.

Uitbraken in ziekenhuizen vaak op hartafdelingen

Het is de IGJ opgevallen dat als er uitbraken onder zorgverleners en patiënten in ziekenhuizen zijn, dit relatief vaak op cardiologische of cardiothoracale afdelingen is. De IGJ heeft hierover contact opgenomen met betrokken veldpartijen. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie delen de observatie van de inspectie en bespreken mogelijke oorzaken en beheersmaatregelen.