© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 21 april

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Vaccineren

  • In de thuiszorg is sprake van een wisselend beeld: in sommige regio’s zijn al veel medewerkers/cliënten in de thuiszorg gevaccineerd, in andere (met name de noordelijke) regio’s is nog lang niet iedereen gevaccineerd omdat daar later is begonnen. 
  • Nu meer cliënten en medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn gevaccineerd, neemt de druk van bezoekers toe: zij vragen soms rechtstreeks aan zorgverleners of zij gevaccineerd zijn. Zij willen hun familieleden soms alleen laten behandelen door gevaccineerd personeel of ze willen weten of zorgverleners zich überhaupt laten vaccineren. Dit levert lastige momenten op.
  • Er is één calamiteitenmelding ontvangen waarbij mogelijk ook sprake is van een ernstige bijwerking na vaccinatie met AstraZeneca. Ook heeft de inspectie signalen ontvangen van mensen die het oneens zijn met het vaccinatiebeleid en die niet meer gevaccineerd willen worden met het AstraZeneca-vaccin. 
  • Zorgaanbieders hebben bij de IGJ te kennen gegeven dat het van belang is dat er tijdig wordt nagedacht over de vaccinatiestrategie voor 2022 en verder.
     

Verpleeg- en verzorgingshuizen

  • Omdat personeel en bewoners zijn gevaccineerd, voeren verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen stapsgewijs kleine versoepelingen door in de bezoekregeling. Andere zijn nog terughoudend. Daarbij ontstaan ook spanningen: cliënten/familieleden die versoepelingen wensen of zelfs eisen, tegenover anderen die dat juist niet willen. 
  • Er zijn ook signalen over aanbieders die maatregelen zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, handschoenen, schorten) willen versoepelen vanwege de vaccinatie van bewoners en personeel.
  • Verpleeghuizen gaan wisselend om met de bewegingsruimte van cliënten. Het ene verpleeghuis laat cliënten vijf dagen in quarantaine gaan na bezoek aan familie, andere vragen alleen de geldende maatregelen in acht te nemen.

Jeugdhulp

Bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking is het naleven van de maatregelen lastig. Dat blijkt uit een voorbeeld van een jeugdhulpaanbieder die een aparte quarantainelocatie had ingericht. Dit zorgde echter voor spanning bij de jongeren. 

Gehandicaptenzorg

Het algemene beeld is dat het in de regio’s op dit moment rustig is qua aantal besmettingen bij intramurale cliënten en zorgverleners. Wel zijn er besmettingen bij cliënten die naar de dagbesteding komen en bij cliënten die thuis wonen. Hierdoor kan de continuïteit van de zorg in het gedrang komen (geen zorgverleners thuis en kinderen kunnen niet naar het kinderdagcentrum of logeren). 

Ziekenhuizen

Nadat de druk op de IC’s begin deze maand snel opliep, heeft de inspectie de situatie in de ziekenhuizen en de opschaling van de IC-capaciteit intensief gevolgd. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is nog steeds erg groot en er komen iedere dag ook veel nieuwe patiënten bij. Mede doordat de patiënten nu gemiddeld jonger zijn, is de ligduur ook iets korter en is de uitstroom ook groot. Er kunnen zich nog wel acute knelpunten voordoen, bijvoorbeeld doordat er binnen korte tijd meerdere patiënten naar de IC moeten en er elders geen capaciteit is om patiënten over te nemen. Of als er tijdelijk geen mogelijkheid is om patiënten te vervoeren. De inspectie is positief over de samenwerking binnen en tussen regio’s en zorgsectoren. 

Meldpunt en Landelijk Meldpunt Zorg

Enkele huisartsen hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de inspectie met vragen over het IGJ-beleid rond het voorschrijven van hydroxychloroquine en ivermectine tegen corona. Ook kreeg de inspectie meerdere signalen van mensen die hierover vragen stellen. Het antwoord staat in een bericht op de IGJ-website