© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 17 februari

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Vaccineren

Het vaccineren gebeurt nu op veel verschillende fronten tegelijk: ziekenhuizen vaccineren huisartsen, GGD’s vaccineren grote groepen ouderen, zorginstellingen organiseren de tweede ronde en de huisartsenposten starten prikrondes bij hun patiënten in (kleine) woonvormen. Er zijn drie verschillende vaccins met verschillende aandachtspunten in het gebruik. 

De inspectie ziet dat de uitvoering op alle plekken zorgvuldig gebeurt. Belangrijke aandachtspunten blijven het zorgvuldig vervoeren van de kwetsbare vaccins en het steeds bewaken van de juiste temperatuur. De huisartsenposten hebben soms veel moeite om de medische gegevens van de te vaccineren groep op orde te krijgen. Dat kost tijd, waardoor de vaccinatieronde iets wordt uitgesteld. 

De inspectie benadrukt dat het voor het garanderen van goede en veilige zorg nodig is dat het vaccineren gebeurt in de volgorde uit de vaccinatiestrategie. Verder hebben wij de volgende signalen ontvangen:

  • WLZ-cliënten die door mobiele teams van huisartsenposten worden gevaccineerd hebben nu in meerdere verpleeghuizen nog geen vaccinatie gekregen, maar cliënten in hetzelfde huis die onder verantwoordelijkheid van hun eigen huisarts vallen wel.
  • Voor een aantal aanbieders van verpleging en verzorging is het niet duidelijk wanneer de cliënten worden gevaccineerd die in de eerste ronde niet mee konden doen (vanwege COVID-positief of een andere medische indicatie).
  • De IGJ kreeg informatie over een livestream die georganiseerd werd voor mensen met een Arabische achtergrond, die nog vragen hebben over (de risico’s van) vaccinatie. Ook een huisarts en een verpleegkundige van de GGD waren hierbij aanwezig. Een goed initiatief, dat het belang benadrukt dat informatie vanuit de rijksoverheid over vaccineren ook goed beschikbaar moet zijn in andere talen, via verschillende kanalen en op verschillende niveaus (ook voor laaggeletterden en analfabeten). 

Continuïteit van zorg en jeugdhulp

Jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg

  • Uit een gesprek met een jeugdregio blijkt dat verschillende aanbieders meer aan hulp en ondersteuning moesten inzetten vanwege een terugval of verzwaring van de problematiek. Zo heeft het ontbreken van dagstructuur bij meerdere cliënten met verslavingsproblematiek tot een terugval geleid. 
  • De wachtlijsten voor hulp bij complexe scheidingen is problematisch, ook zijn er wachtlijsten bij het omgangshuis en ouderschapsbemiddeling. Dit komt o.a. door verzuim van medewerkers en doordat het opstarten van een bemiddelingstraject met strijdende ouders in een digitale omgeving contraproductief is. 
  • De GGZ in de regio Holland Rijnland ziet een toename van jeugdigen met ernstige ggz- problematiek, met name suïcidaliteit, depressiviteit en eetstoornissen bij tieners en pubers.
  • De regio Kennemerland geeft aan dat ook nu de scholen en kinderopvang weer opengaan er zorgen blijven bestaan over de verergering van problematiek als toename van overgewicht, eenzaamheid, somberheid/depressiviteit en eetstoornissen.
  • Nieuwe ggz-zorgaanbieders geven aan dat behandeling vaker online plaatsvindt. Sommige aanbieders laten weten dat zij minder cliënten hebben of dat deze vaker afbellen.

Gehandicaptenzorg

  • Een aantal zorgaanbieders is zich extra aan het voorbereiden op de derde golf. Noodplannen worden tegen het licht gehouden, er wordt gekeken naar de inzet van personeel en het mogelijk laten logeren van cliënten. Een zorgaanbieder speelt al in op een situatie waarbij cliënten niet naar de acute zorg kunnen. Zij leiden extra verzorgenden IG op. 
  • Het aantal besmettingen in de gehandicaptenzorg blijft stabiel. Wel ziet de NVAVG een toename van besmettingen op dagbestedingslocaties met ambulante cliënten en cliënten met een licht-verstandelijke beperking.

Zorg voor justitiabelen

De IGJ heeft samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid telefonisch contact gehad met een penitentiaire inrichting waar alle justitiabelen preventief geïsoleerd op cel verbleven. Alle personeelsleden en justitiabelen van deze inrichting zijn door de GGD getest. Bij 50 van de 706 testen bleek het onduidelijk bij welke persoon de test was afgenomen. Hieronder zaten twee positieve testuitslagen. Het gevolg hiervan was dat deze justitiabelen opnieuw getest moesten worden en een groter deel daardoor langer in extra opgelegde beperkingen moest verblijven. 

Medisch specialistische zorg - overplaatsingen naar Turkije

Deze week verschenen berichten in de media over coronapatiënten die naar Turkije overgeplaatst worden nadat intensivisten hebben aangegeven dat verdere behandeling op de IC niet zinvol is, omdat er geen uitzicht is op overleving of herstel met enige kwaliteit van leven. Het afzien of staken van (delen van) de behandeling is de beslissing van de arts, maar instemming van de familie is wenselijk. Intensivisten werken daarom ook mee aan zulke overplaatsingen. Het organiseren van een overplaatsing is tijdrovend, onder meer vanwege het vertalen van onderdelen van het medisch dossier. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zet in op een efficiënt overplaatsingsproces waarbij de kwaliteit van de zorg, patiëntenrechten en de toegankelijkheid van de zorg gebaat zijn. 

Het is bekend dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen landen bij de overwegingen om door te behandelen of af te zien van verdere behandeling en palliatieve zorg in te zetten. De IGJ beoordeelt het medisch handelen aan de hand van de in Nederland geldende normen, waaronder de richtlijn “Nalaten en staken van behandeling en palliatieve zorg na het staken van behandeling bij volwassen IC-patiënten”.