© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 12 mei

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Justitiële inrichtingen

Zowel binnen de Forensische Psychiatrische Centra als bij de Justitiële Jeugdinrichtingen is sprake van een toename van afdelingen die in quarantaine moeten i.v.m. besmette justitiabelen of medewerkers. Dit kan tot aanpassingen van het dagprogramma leiden en hierdoor blijft ook de druk op de roosters onverminderd hoog door afwezige medewerkers.

Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

  • Er waren bij enkele aanbieders signalen over aangescherpte regels rondom bezoek. Eén zorgaanbieder heeft recent een uitbraak gehad waarbij gevaccineerde bewoners toch besmet zijn geraakt. Dit bericht kwam ook in de media. Hierdoor blijven sommige zorgaanbieders op hun hoede als het gaat om het versoepelen van de maatregelen.
  • Medewerkers in de verpleeghuizen en in de thuiszorg lopen al lange tijd op hun tandvlees en het ziekteverzuim blijft hoger dan normaal. Zorgaanbieders zijn bezorgd dat dit problemen gaat opleveren voor de roosters in de zomervakantie.  
  • In- en extramurale zorgaanbieders geven aan dat de instroom van cliënten minder wordt/is. Door het afschalen van de reguliere ziekenhuiszorg (vanwege tekort aan IC-bedden), liggen de reguliere verpleegafdelingen in de ziekenhuizen niet vol en zijn er minder overplaatsingen naar de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Ook zijn er minder plaatsen voor geriatrische revalidatiezorg nodig omdat er minder electieve (orthopedische) operaties plaatsvinden. Door de lagere instroom ontstaan financiële problemen.
  • Een aantal zorgaanbieders meldt dat er in de thuiszorg een duidelijke toename is van cliënten met extra zuurstoftoediening. 

Jeugd

De jeugdhulp loopt zoveel mogelijk door, soms in aangepaste vorm. In sommige regio’s zijn meer aanmeldingen, langere wachtlijsten en beperkte doorstroom te zien.

Gehandicaptenzorg

Er komen vaker vragen over hoe en wanneer het versoepelen van de richtlijnen mogelijk is nu cliënten en medewerkers zijn gevaccineerd. Omdat er nog steeds uitbraken op de dagbesteding zijn, worden de maatregelen niet losgelaten en blijven de groepen wat kleiner. Aanbieders verwachten wat meer ruimte als de daling van het aantal besmette cliënten doorzet.

Ziekenhuizen

Een deel van de zorgverleners in ziekenhuizen is niet betrokken bij de zorg voor coronapatiënten en kan ook niet worden ingezet voor het opschalen van de capaciteit daarvoor. Deze zorgverleners kunnen wel een bijdrage leveren aan de ondersteuning die de ziekenhuizen gaan bieden bij de vaccinatiecampagne. Bestuurders en professionals geven aan dat zij zeer gemotiveerd zijn om deze ondersteuning te bieden, dat zij zich hier voortvarend op voorbereiden en dat de samenwerking met onder meer de GGD’en en het RIVM goed verloopt. 

Vaccineren

Het moment dat opschalen naar 2,5 miljoen per week prikken mogelijk wordt, komt dichterbij. De IGJ heeft in haar laatste factsheet over de uitvoering van het vaccineren hiervoor een aantal aandachtspunten benoemd.

Inmiddels weten we dat het in deze opschalingsfase voornamelijk gaat om het vaccineren van de grote groep mobiele 18-60 jarigen. Daarbij hebben we nog steeds te maken met de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus en we signaleren een toenemende schaarste aan medisch personeel.

De inspectie vindt dat bij het inrichten van de vaccinatie-infrastructuur voor deze tijdelijke forse opschaling gekozen moet worden voor locaties die voldoende ruimte bieden voor de coronamaatregelen en het houden van goed overzicht. Ook omdat daar efficiënt kan worden omgegaan met de inzet van medische expertise en ander schaars personeel. 

De IGJ adviseert te kiezen voor een basis van grote centrale vaccinatielocaties voor ziekenhuizen en GGD’en. Hier kunnen dan aanzienlijke groepen op tempo en (medisch) verantwoord gevaccineerd worden. In dunbevolkte, minder goed ontsloten gebieden en wijken waar de vaccinatiebereidheid afwijkend laag ligt, kan gekozen worden voor regionale oplossingen en maatwerk om de vaccinatiebereidheid zo hoog mogelijk te houden.