© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 10 maart

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Vaccineren

Uit een inspectiebezoek bij een ggz-aanbieder bleek dat het vaccineren daar goed verliep. Het dagactiviteitencentrum was vrijgemaakt om een ruime prikstraat op te zetten. Cliënten werden door hun eigen begeleiders vergezeld.
 
De vaccinatiesnelheid in de verpleging en verzorging varieert per regio. Het is ook sterk afhankelijk van de vraag of de cliënt in behandeling is bij een specialist ouderengeneeskunde of niet. Kleinschalige woonzorgvoorzieningen hebben vaak te maken met de huisarts als hoofdbehandelaar van de cliënten; daardoor komt de vaccinatie van de bewoners trager op gang dan bij de bewoners in grotere verpleeghuizen.

Continuïteit van zorg en voorbereiding derde golf

Medische specialistische zorg

In ziekenhuizen is de druk overal hoog. Bij een aantal ziekenhuizen komt dit doordat het aantal opnames van coronapatiënten in de kliniek en op de IC stijgt. Bij andere ziekenhuizen komt dit doordat er meer reguliere zorg wordt geleverd, waaronder het inhalen van uitgestelde zorg. 

De IGJ benadrukt dat het tijdig aanbieden van coronapatiënten voor overplaatsing van belang is in regio’s waar de druk oploopt. Dit om te voorkomen dat ziekenhuizen overbezet raken. 
In de overige regio’s is het belangrijk bij het plannen van behandelingen en opnames ook rekening te houden met het overnemen van coronapatiënten uit andere regio’s. 

Verpleging en verzorging

  • Het aantal besmettingen in verpleeghuizen daalt, hoewel er lokaal nog wel enkele forse uitbraken zijn geweest. Deze relatieve rust geeft wat adempauze voor de medewerkers, cliënten en hun naasten. De inspectie vindt waakzaamheid en voorbereiding door zorgaanbieders op een eventuele derde golf in deze fase belangrijk. Bijvoorbeeld door audits te doen op het gebied van infectiepreventie en medewerkers verder te scholen.
  • Zorgaanbieders verspreid over het land die door de IGJ zijn gebeld, rapporteren dat zij meer leegstand van bedden hebben dan normaal. Er komen minder cliënten vanuit de ziekenhuizen. Daarnaast lijkt het erop dat nieuwe cliënten niet opgenomen willen worden. Mensen zijn bezorgd over quarantaine bij opname en over de beperkingen van het bezoek. Een aantal zorgaanbieders geeft aan dat zij ervoor kiezen om lege bedden te gebruiken voor eerstelijnsverblijf (ELV). 

Geestelijke gezondheidszorg (ook jeugd-ggz)

  • Een nieuwe ggz-aanbieder geeft aan dat er bij cliënten meer depressies, escalaties en crisismomenten zijn. Cliënten hebben vaker financiële problemen en er is een toename van drugsgebruik en sociaal isolement. 
  • Een aanbieder van jeugd-ggz in Noord-Holland constateert dat huisartsen alerter zijn en eerder doorverwijzen naar de crisisdienst. De aanbieder neemt soms jeugdigen op met een combinatie van problematiek waar elders geen plek voor is. De uitstroom naar andere aanbieders is moeilijk te organiseren.
  • De ernst van de casuïstiek bij eetstoornissen neemt toe. Bij opname kan het al zo zijn dat de jeugdige niks meer wil eten en het noodzakelijk is om direct een infuus aan te brengen. Een andere aanbieder van jeugd-ggz meldt dat er bij eetstoornissen vaker zorgmachtigingen nodig zijn, vooral bij adolescenten.