© HH

Zorgsignalen tijdens coronacrisis - 29 september

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. Wij delen deze signalen actief met betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Hieronder kunt u deze signalen lezen. Ook kunt u zich via e-mail abonneren, zodat u de signalen elke keer in uw mailbox ontvangt.

Werkdruk en werklast verpleegkundigen in ziekenhuizen loopt op

De werkdruk en werkbelasting in de ziekenhuizen loopt op, vooral bij verpleegkundigen. De toename van het aantal COVID-patiënten vraagt veel van het personeel, terwijl ook de toestroom van COVID-verdachte patiënten extra druk legt op de zorgprocessen.

Ondertussen is het ziekteverzuim op sommige afdeling hoog. Een aantal zorgverleners kampt nog met de gevolgen van de eerste golf (fysieke en psychosociale klachten). Bovendien zijn verpleegkundigen boos of verdrietig over maatschappelijke ontwikkelingen: acties als #ikdoenietmeermee en politieke discussies die vervreemd lijken van de ervaringen van mensen aan het bed.

De inspectie vraagt de ziekenhuizen hier aandacht aan te besteden. Dat kan door met verpleegkundigen in gesprek te blijven en hen te betrekken bij de voorbereidingen op de tweede golf.

Zorgen over personeelsbezetting

Uit alle zorgsectoren krijgt de inspectie signalen over problemen met de beschikbaarheid en inzet van gekwalificeerd personeel. Het wordt voor zorg- en jeugdhulpaanbieders steeds lastiger om de dienstroosters ingevuld te krijgen.

Er zijn verschillende oorzaken: het eerder testen vanwege verkoudheidsklachten, de (verschillende) quarantainemaatregelen bij klachten en moeten wachten op een testuitslag, hoog ziekteverzuim (onder ambulancepersoneel rond de 10%). Dit komt bovenop het toch al bestaande gebrek aan gekwalificeerd personeel.

Vanuit verpleeghuizen heeft de inspectie meerdere signalen ontvangen dat – mede op advies van de GGD - een positief geteste medewerker wel aan het werk kon gaan, mits in volledig beschermende kleding. Dit om continuïteitsproblemen te voorkomen.

Sommige grote huisartspraktijken zijn door de quarantainemaatregelen niet meer in staat om de reguliere zorg volledig voort te zetten.

De inspectie adviseert het RIVM en zorgaanbieders om gezamenlijk eenduidige afspraken te maken over quarantainemaatregelen voor zorgpersoneel.

Kleine zorgaanbieders onvoldoende in beeld bij regionale overleggen

Sommige kleinere zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en de verpleging/verzorging zijn nog steeds niet of onvoldoende in beeld bij regionale overleggen. Hierdoor missen zij bijvoorbeeld actuele informatievoorziening en de aansluiting bij gezamenlijke initiatieven zoals de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. De directeuren publieke gezondheid kunnen meer oog hebben voor kleinere zorgaanbieders in hun regio’s.

Oplopende kosten dagbehandeling

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en de verpleging/verzorging zien de kosten voor dagbehandeling. Dat komt doordat zij dagbehandeling nu aan kleine groepen geven. Ook lopen ze inkomsten mis doordat cliënten uit angst voor besmetting niet verschijnen op de dagbehandeling.

Ventilatiesystemen

Verpleeghuizen zijn goed bekend met de richtlijnen voor ventilatiesystemen. Dat blijkt uit een telefonische steekproef door de inspectie. Veel verpleeghuizen hebben een controle laten uitvoeren op de ventilatiesystemen door een interne of externe deskundige.