Enthousiasme over ontwikkeling naar verbeterdoelen bij medisch specialistische zorg in ziekenhuizen en particuliere klinieken

De focus van de publicatie ‘Het resultaat telt’ (HRT) ligt dit jaar op 2 verbeterdoelen. Ook zijn er de kwaliteitsindicatoren. Zorgprofessionals in ziekenhuizen en particuliere klinieken zijn enthousiast over de vertaling van indicatoren naar verbeterdoelen. Want zo krijgen zorgprofessionals zelf meer ruimte om te laten zien hoe zij goede zorg invullen. Hierbij is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en zodoende te leren en te verbeteren.

Bovenstaande blijkt uit het digitale magazine ‘Het resultaat telt’ (HRT) 2020, dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag publiceert.

Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren aan bij IGJ. Dit is input voor ons toezicht. HRT beschrijft de resultaten van 2020. De focus ligt dit jaar op de 2 verbeterdoelen: ‘Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase’ en ‘Goede continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten’.

Bij particuliere klinieken gaat het over het verbeterdoel ‘Goede continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten’. HRT beschrijft ook de andere kwaliteitsindicatoren uit de zogenoemde Basisset MSZ 2020. 

Verbeterdoelen 

In een verbeterdoel staat een risicovol thema centraal. We vragen ziekenhuizen en particuliere klinieken om te laten zien hoe zij dit thema aanpakken. Bij een verbeterdoel beschrijven zij hun plan-do-check-act (PDCA)-cyclus. Door hun reflectie op het verbeterdoel laten ziekenhuis en kliniek zien hoe zij hun leer- en verbetercyclus hebben geregeld.

2020 is het eerste jaar van de verbeterdoelen. Goede voorbeelden zijn duidelijk naar voren gekomen. Hiervan kunnen anderen leren om zo hun proces te verbeteren. Het is een mooi leerproces, waarin ook IGJ samen met de samenwerkende partners leert en verbetert. 

In gesprek

De komende jaren willen we álle ziekenhuizen en particuliere klinieken meenemen in het gesprek over verbeterdoelen. IGJ heeft in 2021 digitale ‘vragenuurtjes’ georganiseerd. In deze vragenuurtjes gingen ziekenhuizen, klinieken en IGJ met elkaar in gesprek over de verbeterdoelen. De vragenuurtjes werden goed bezocht door adviseurs en managers kwaliteit en veiligheid van de ziekenhuizen en klinieken. 

Daarnaast organiseerde IGJ in het najaar van 2021 een energieke ‘inspiratiesessie’ over het verbeterdoel ‘goede continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten’. Dit gaan we vaker en voor alle verbeterdoelen doen.

Particuliere klinieken in getal en praktijk 

Sinds 2009 is het aantal klinieken dat indicatoren heeft aangeleverd meer dan verdubbeld van 229 tot 588. IGJ verwacht van bestuurders en professionals dat indicatoruitkomsten worden gebruikt voor interne kwaliteitsverbetering. Want een aantal onderwerpen vragen aandacht.

Beter moet bijvoorbeeld de 7x24 uur beschikbaarheid van artsen bij spoedeisende nazorg van patiënten. Ook het juiste gebruik van de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is een aandachtspunt.

Een groot deel van de klinieken registreert heroperaties na een cosmetische ingreep niet. Wel is de registratie van implantaten duidelijk verbeterd en wordt nu door alle klinieken gedaan. Opvallend is dat nog steeds een deel van de particuliere klinieken geen patiënttevredenheid onderzoekt. 

COVID-19

Complimenten voor de ziekenhuizen en particuliere klinieken die tijdens de COVID-19-pandemie via de verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren zicht hebben gehouden op de kwaliteit van zorg. Of zelfs met de kwaliteitsindicatoren risicobewust prioriteiten hebben gesteld. 

Het grootste deel van de particuliere klinieken heeft bijgedragen aan de crisisbestrijding. Hun werkwijze was afgestemd met achterwachtziekenhuizen en aanvullende deskundigen. Ook hadden de klinieken oog voor nazorg.

De inzetbaarheid van zorgverleners uit particuliere klinieken in ziekenhuizen bleek beperkt. Doordat ziekenhuizen voornamelijk behoefte hadden aan specifieke expertise (IC-personeel). Die expertise was niet of nauwelijks aanwezig in klinieken.

Particuliere klinieken hebben vooral geholpen (en doen dat nog steeds) bij het zo veel mogelijk in stand houden van de niet-acute reguliere zorg door deze zorg over te nemen van ziekenhuizen. Tijdens inspectiebezoeken bleek dat de overgenomen zorg in de getoetste klinieken op zorgvuldige en verantwoorde manier ging.

2022

IGJ kijkt uit naar het gesprek over verbeterdoelen en resultaten over 2021. De komende jaren staat in de Basisset MSZ ‘samenwerken aan kwaliteit en veiligheid van de zorg’ centraal. Dit doen we door meer verbeterdoelen af te spreken en minder kwaliteitsindicatoren.