Toezicht op de sector verpleging en verzorging ten tijde van COVID-19

De besmettingen met het coronavirus nemen verder toe in Nederland. Tijdens de eerste uitbraak was onze rol als toezichthouder vooral ondersteunend, volgend en faciliterend. Nu verwachten wij van zorgaanbieders dat zij zicht hebben op de geleerde lessen en die toepassen in hun organisatie. Wij beoordelen in ons toezicht de wijze waarop zowel in verpleeghuizen als in de thuiszorg de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten wordt geborgd.

Wij houden richtinggevend, stimulerend toezicht op zorgaanbieders. Tegelijk grijpen we in als er sprake is van een situatie waarbij de kwaliteit en continuïteit van de zorg of veiligheid van cliënten onder de maat is.

Van zorgaanbieders verwachten wij dat zij zicht hebben op de geleerde lessen en deze toepassen in hun organisatie. En dat zij zo ook bij een eventuele tweede golf of besmettingen het coronavirus in de instelling de kwaliteit en veiligheid van de zorg kunnen garanderen.

Wij beoordelen en behandelen daarom met spoed de corona-gerelateerde meldingen waar mogelijk risico’s zijn op zorgtekorten en de kwaliteit en veiligheid niet (meer) geborgd is. Daar waar signalen zijn van grote risico’s op zorgtekorten voor cliënten, gaan wij op bezoek. Dit geldt niet alleen voor situaties waar risico’s zijn als gevolg van een grote virusuitbraak. Maar voor alle situaties waar veilige zorg onder druk staat.

Daarnaast zullen wij aanhoudend in contact blijven met de verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties door middel van belrondes op specifieke thema’s. Een voorbeeld daarvan zijn de thematische belrondes over de openstelling van verpleeghuizen voor bezoek.

Wij hanteren bij het toetsen van goede en veilige zorg bij uitbraken van het coronavirus in de sector verpleging en verzorging een hiervoor ontwikkeld thematisch toezichtkader. Dit kader is gebaseerd op de uitgangspunten van goede zorg zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. Ook de rapporten van deze toezichtbezoeken worden openbaar gemaakt volgens de reguliere IGJ-openbaarmakingsprocedure.

Wat wij van zorgaanbieders in de sector verpleging en verzorging verwachten

Wij verwachten dat de zorgaanbieder ons actief informeert bij besmetting(en) van cliënt(en) met het coronavirus in verpleeghuizen als er risico’s kunnen ontstaan voor de kwaliteit, veiligheid of continuïteit van de zorg voor cliënten. Wij verwachten daarbij dat de zorgaanbieder zich transparant en toetsbaar opstelt en dat zij ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rondom een uitbraak. Zorgaanbieders kunnen melden via de reguliere weg: telefonisch 088-120 5000 of via het meldingenformulier. Wij stemmen vervolgens ons toezicht af op de situatie van de zorginstelling waar mogelijk risico’s kunnen ontstaan voor cliënten. Wij zullen daarbij altijd eerst contact opnemen met de bestuurder.