Tweede deel aanwijzing voor Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard, beëindigd

De aanwijzing die Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard, in Den Haag heeft gegeven is beëindigd.  Midgaard heeft een verbetertraject in gang gezet, waarbij de meest urgente verbeteringen inmiddels zijn doorgevoerd. Daarom mag de jeugdhulpaanbieder die plek heeft voor 36 jeugdigen nu ook weer nieuwe cliënten aannemen. De aanwijzing voor Midgaard bestond uit twee delen. Het eerste deel van de aanwijzing is al eerder beëindigd.

Wat is er veranderd?

De inspectie heeft vastgesteld dat Midgaard passende hulp biedt aan de jeugdigen die momenteel op de locatie verblijven. Zo slaagt de zorgaanbieder er in om voldoende personeel in te zetten en is het behandelaanbod toereikend. Midgaard heeft voor alle jeugdigen een (voorlopig) perspectiefplan opgesteld. Jeugdigen krijgen begeleiding en behandeling die geïndiceerd is, of deze hulp is aangevraagd. Midgaard heeft een opnameprotocol opgesteld, zodat in de toekomst alleen jeugdigen worden opgenomen aan wie Midgaard passende hulp kan bieden.

De jeugdhulporganisatie heeft twee groepen gesloten en beschikt daarmee over voldoende personeel voor de vier overige groepen. Door de ruime personeelsbezetting ontvangen medewerkers met minder opleiding en/of ervaring voldoende coaching en ondersteuning bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Jeugdigen benoemen dat medewerkers tijd en aandacht voor ze hebben.

Het management heeft zich ingespannen om de relatie met ketenpartners en gemeenten te verbeteren. Midgaard heeft er door een grondige verbouwing voor gezorgd dat het pand veilig is voor de jeugdigen die er verblijven. Zij hebben een plan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de veiligheid van het pand structureel op orde blijft.

Wat was er aan de hand?

Uit het inspectieonderzoek, dat plaatsvond op 12 maart 2020, bleek dat de hulpverlening bij Midgaard niet voldeed aan de Jeugdwet en de geldende normen. Met name de onveiligheid van het gebouw en het gebrek aan toezicht op de jeugdigen in de nacht vond de inspectie  buitengewoon zorgelijk. Verder was er sprake van een tekort aan voldoende toegerust personeel om de veelal zeer complexe doelgroep passende hulp te bieden. Met een aanwijzing verplichtte de inspectie de zorgaanbieder de zorg te verbeteren. De inspectie zal de komende tijd het verbetertraject nauwlettend blijven volgen.