Sinds 25 mei weer bezoek in het verpleeghuis

Sinds 25 mei is het weer mogelijk om bezoek te ontvangen in het verpleeghuis. Om dit veilig te kunnen doen en de kans de risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden is een handreiking gemaakt door ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, Verenso, V&VN en NIP. Deze veldpartijen hebben met elkaar gezocht naar de juiste balans tussen het voorkomen van besmetting en verspreiding aan de ene kant en het bieden van perspectief en kwaliteit van leven van bewoners aan de andere kant. Het contact met naasten draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven van deze cliënten in hun laatste levensfase.

De versoepeling van de Corona-maatregelen en deze handreiking maken bezoek weer mogelijk. De handreiking geeft onder andere aan hoe de adviezen van het RIVM moeten worden toegepast in verpleeghuizen.

Omdat de handreiking gemaakt is door de verschillende veldpartijen en brancheorganisaties is deze breed gedragen in het veld en helpt het verpleeghuizen in hun handelen. Tegelijk blijft een professionele afweging van een verpleeghuis over het volgen van deze handreiking mogelijk.

Op basis van de handreiking maakt het verpleeghuis een inhoudelijk plan. Dit biedt het verpleeghuis de ruimte voor maatwerk op de betreffende locatie. De IGJ houdt toezicht op goede, persoonsgerichte en veilige zorg. Dat toetst zij in de praktijk. Dat geldt ook voor de wijze waarop de IGJ kijkt naar de manier waarop zorginstellingen omgaan met het mogelijk maken van bezoek.