Publicatie Jaarbeeld en Klachtbeeld IGJ 2019

In het Jaarbeeld en Klachtbeeld van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die deze week zijn gepubliceerd, legt de IGJ verantwoording af over de resultaten van haar werk in 2019. Beide beelden laten ook zien wat de IGJ belangrijk vindt en geven inzicht in de koers en uitgangspunten.

In haar laatste voorwoord merkt inspecteur-generaal Ronnie van Diemen op dat het merkwaardig is om in deze tijd verslag uit te brengen over een periode waarin alles in de zorg en het toezicht nog normaal was. Zij signaleert dat een aantal thema’s uit het Jaarbeeld 2019 door de coronapandemie nu in een ander daglicht komen te staan. Zij krijgen een extra stimulans of worden benadrukt of bemoeilijkt. De grote vraag is dan ook welke effecten alle ontwikkelingen hebben op de langere termijn en hoe de zorg en het toezicht hierdoor gaan veranderen.

Jaarbeeld

Een van de belangrijke thema’s in het Jaarbeeld 2019 was netwerkzorg. De inspectie ziet het als haar taak om goede samenwerking in zorgnetwerken te stimuleren. Door goede samenwerking in zorgnetwerken kunnen zorgverleners de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg verkleinen. In 2019 had de inspectie specifieke aandacht voor de persoonlijke zorgnetwerken van kwetsbare kinderen en de samenwerking rond kwetsbare ouderen.

Ook e-health blijft zich verder ontwikkelen. Innovatief gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de zorg schept nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. De inspectie heeft in 2019 zorgaanbieders in verschillende sectoren bezocht om te kijken hoe ze met digitale ontwikkelingen omgaan.

De beschikbaarheid van voldoende deskundig personeel in de zorg was eveneens een belangrijk aandachtspunt. Het verminderen van de regeldruk en ‘zin in zorg’ zijn thema’s die hiermee nauw samenhangen. Deze zorgen kwamen vaak naar voren bij reguliere toezichtbezoeken. Daarnaast analyseerde de inspectie in de sector GGZ of eventuele personeelsproblemen een rol speelden bij gemelde calamiteiten. Binnen de verpleeghuiszorg hield de inspectie thematisch toezicht op arbeidsmarktkrapte.

Andere thema’s die in 2019 bijzondere aandacht van de inspectie hebben gehad, zijn onder andere de Brexit, nieuwe wetgeving, de start van Toezicht Integere Bedrijfsvoering, beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, preventie en het burgerperspectief.

Klachtbeeld

Voor de zesde keer stelde het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) het Klachtbeeld op. Het Klachtbeeld laat zien welke vragen en klachten bij het LMZ, het burgerportaal van IGJ, zijn binnengekomen in 2019. Het beschrijft de aantallen klachten en meest genoemde onderwerpen per sector. In 2019 gaven terugroepacties van medicatie, medicatietekorten, wachtlijstproblematiek in de GGZ en implantaten de meeste aanleiding voor burgers om contact op te nemen met het LMZ.

Als iemand alleen informatie wil, spreekt de IGJ van een vraag, maar achter vragen zit vaak een klacht. In 2019 ging het om 7317 klachten. Ongeveer 10 procent daarvan heeft het LMZ ter beoordeling voorgelegd aan de inspecteurs. Alle andere klachten stuurt het LMZ als signaal door. Deze signalen worden door de inspecteurs meegenomen in hun toezicht.

Meerjarenbeleidsplan basis voor de toekomst

De thema’s in het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 dat in 2019 werd opgesteld, vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van het toezicht. Toezicht, waarmee wij onze bijdrage leveren aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland. En toezicht, voorzien van een nieuw motto: Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.