Inspectietoezicht in deze tijd

De inspectie ziet dat professionals in de zorg zich als altijd iedere dag inspannen om ook in bijzondere omstandigheden de juiste zorg te verlenen. Ook als dat nu betekent dat het op andere manieren moet dan gebruikelijk. De inspectie houdt hier rekening mee bij haar toezicht, zowel nu als in de periode na de coronacrisis. Als men moet afwijken van de gebruikelijke wijze, dan gaat de inspectie ervan uit dat deze keuze wordt vastgelegd. Op die manier is achteraf altijd uit te leggen waarom in deze tijd bepaalde keuzes werden gemaakt. Uitleg niet alleen naar de inspectie, maar vooral aan patiënten en collega’s. Het is altijd belangrijk dat de zorg veilig en verantwoord is.

Wanneer sprake is van mogelijk onveilige, schrijnende of anderszins onaanvaardbare situaties blijft de inspectie locaties bezoeken. Dit gebeurt uiteraard conform de RIVM-richtlijnen. Daarnaast bezoekt de inspectie instellingen die voor bezoekers zijn gesloten, ook als dat komt doordat ze door het coronavirus zijn getroffen.

Waar de situatie dat toelaat worden toezichtsbezoeken op afstand uitgevoerd, om besmetting te voorkomen en instellingen en bedrijven zo min mogelijk te belasten. Denk hierbij aan online inzage van stukken, (video)vergadering of bezoeken van een (sub)locatie zonder patiënten/cliënten.

De inspectie weegt verder de impact van het coronavirus voor zorgaanbieders mee bij het opleggen van eventuele maatregelen, bijvoorbeeld bij het bepalen van een realistische verbetertermijn. Dat betekent dat tot nader bericht niet wordt gehandhaafd op het overschrijden van termijnen voor het melden van calamiteiten op grond van de Wkkgz en de Jeugdwet en de afhandeling daarvan in de crisisperiode, als aannemelijk is dat deze vertragingen daarmee verband houden.

Voor Jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording 2019 is door het ministerie van VWS uitstel verleend tot 1 oktober. Voor overige verplichte termijnen geldt het reguliere regime.

Aanvulling 4 augustus 2020

Vanaf 1 september 2020 geldt ook voor calamiteiten het reguliere regime. Nieuwe calamiteiten moeten dan weer 'onverwijld' gemeld worden bij de IGJ.