Coronavirus: toezicht op Wvggz en Wzd

In deze periode waarin beperkende maatregelen worden geadviseerd vanwege het coronavirus, zijn soms drastische maatregelen nodig om risico’s voor kwetsbare cliënten te vermijden. Daarom is er ruimte om af te wijken maar blijft goed hulpverlenerschap voorop staan. Wat betekent dit voor de verplichtingen uit de Wzd en de Wvggz gezien de beperkende maatregelen die genomen zijn in verband met het coronavirus?

Aanvulling 1 juli 2020

Dit bericht is niet meer actueel. Kijk op de pagina’s Wet verplichte ggz en coronamaatregelen en Wet zorg en dwang en coronamaatregelen voor actuele informatie.

Zorgverleners hebben in deze situatie de ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, mits hierbij goed hulpverlenerschap en het leveren van persoonsgerichte, veilige en verantwoorde zorg voorop staan. De bestuurder is en blijft hiervoor eindverantwoordelijk.

  • Voor collectieve maatregelen (geldend voor alle cliënten/betrokkene en/of bezoekers) die genomen worden op basis van besluiten van de ministeriele commissie crisisbeheersing (MCCB) of adviezen en richtlijnen van het RIVM, geldt dat de hierop betrekking hebben bepalingen uit de Wvggz en Wzd tijdelijk niet van toepassing zijn. Bij collectieve maatregelen gaat het bijvoorbeeld om beperking van de mogelijkheden om cliënten/betrokkene te bezoeken en beperking van de mogelijkheden om de algemene ruimten binnen een instelling te gebruiken.
  • Voor overige individuele maatregelen met betrekking tot het toepassen van verplichte of onvrijwillige zorg in deze periode geldt als uitgangspunt dat de juiste professionele afwegingen moeten worden gemaakt over welke zorg het beste passend is, de daarbij behorende procedures en de beschikbare capaciteit van zorgpersoneel. Wel moeten de gemaakte afwegingen zo veel als mogelijk worden vastgelegd in het dossier van de betrokkene en of cliënt.

Kijk voor meer informatie op de website dwang in de zorg: Hoe moeten we omgaan met de regels van de Wzd tijdens de corona-crisis?