Geactualiseerd overzicht verpleegzorginstellingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft afgelopen anderhalf jaar intensief toezicht gehouden op 150 verpleegzorginstellingen. Op 4 juli 2016 publiceerde de inspectie het rapport ‘Eindrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen’. Het overzicht met de betrokken zorginstellingen is aan staatssecretaris Van Rijn aangeboden. Nadat de staatssecretaris dit overzicht naar de Tweede Kamer stuurde, plaatste de inspectie het met een toelichting op haar website. Tijdens het debat over de verpleeghuiszorg op 6 juli 2016 heeft de staatssecretaris toegezegd om in oktober een geactualiseerd overzicht te presenteren.

Duiding van het overzicht

De inspectie heeft het overzicht geactualiseerd met als peildatum 16 september 2016. Dit is de peildatum voor het oordeel dat de plaats van de organisatie op de geactualiseerde lijst bepaalt.

Weergave van de verpleegzorginstellingen 

Het overzicht bestaat uit die instellingen die op de overzicht met peildatum 15 maart 2016 stonden en die op peildatum 16 september 2016 voldeden aan de definitie van de categorie 1, 2 of 3. De instellingen die op peildatum 16 september voldeden aan de definitie van categorie 4 zijn niet opgenomen.

In het overzicht met peildatum 15 maart 2016 stonden de instellingen op verschillende manieren genoemd. Soms werd een moederonderneming genoemd en bij een andere instelling de dochteronderneming. De inspectie vindt het belangrijk om concernverbanden niet door elkaar heen te laten lopen. Daarom wordt in dit geactualiseerde overzicht van elke instelling zowel de moederonderneming als de dochteronderneming die is bezocht, genoemd.

Peildatum 16 september 2016 

De peildatum die is gehanteerd is 16 september 2016. Dit betekent dat het een momentopname is en dat het zo kan zijn dat de situatie inmiddels is gewijzigd.

Alle ontwikkelingen in de zorginstellingen ná 16 september 2016, of dit nu een positieve of negatieve ontwikkeling is, zijn niet meegewogen in de oordeelsvorming. Daarom hebben deze geen invloed gehad op de plaats in een van de 4 categorieën.

De inspectie stelt vast dat instellingen niet stil zitten en hard werken om de tekortkomingen aan te pakken en verbetering door te voeren. Ook het toezicht van de inspectie is een continu proces. Als de inspectie de rapporten met de bevindingen van deze bezoeken klaar heeft, worden ze volgens de gebruikelijke procedure (PM verwijzing naar deze procedure op de website) openbaar gemaakt.

De eventuele zienswijze van de betrokken organisatie is ook beschikbaar op de website van de IGZ.

Categorieën 

Net als in het overzicht met peildatum 15 maart 2016 zijn bij deze actualisatie de instellingen onderverdeeld in vier categorieën.De onderverdeling in categorieën is als volgt:

1. Intensief vervolgtoezicht 
Dit betekent dat in korte tijd meerdere (onaangekondigde) toezichtbezoeken aan verschillende locaties binnen een organisatie plaats vinden en daarnaast waar nodig meerdere bestuursgesprekken. Op basis daarvan geeft de inspectie een oordeel over de gehele zorgorganisatie. Dit oordeel kan vervolgens leiden tot toezicht- en handhavingsinterventies.

2. Vervolgtoezicht 
De inspectie houdt vervolgtoezicht in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. De inspectie toetst zo of de instelling de tekortkomingen die zijn geconstateerd, oplost. Als dat het geval is, sluit de inspectie het toezichttraject op betreffende locatie af (zie 4).

3. In afwachting van resultaatsverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig
De inspectie heeft in een bezoek tekortkomingen geconstateerd. De instelling moet van de inspectie een verslag maken over hoe zij deze tekortkomingen aanpakt en/of heeft aangepakt, het zogenoemde resultaatsverslag. De inspectie bepaalt na ontvangst van dit resultaatverslag of vervolgtoezicht noodzakelijk is (zie 2).

4. Toezichttraject afgesloten
Dit betekent dat de inspectie in 2016 de zorginstelling niet opnieuw vanuit het risicotoezicht bezoekt. Indien meldingen of andere signalen aanleiding geven voor toezicht, zal de inspectie opnieuw toezicht houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken.

Verschillen per locatie 

Het oordeel van de IGZ op 16 september 2016 over de betrokken zorginstellingen is gebaseerd op de bevindingen van het toezicht. Deze toezichtresultaten (zoals oordelen uit inspectiebezoeken, calamiteitenrapportages en oordelen op basis van een bestuursgesprek) zijn gewogen en vertaald naar vervolgactiviteiten en een indeling in vier categorieën.

Er kunnen grote verschillen bestaan tussen locaties van dezelfde aanbieder. De kwaliteit en veiligheid van zorg kan bij de ene locatie op orde zijn, terwijl een andere locatie van dezelfde aanbieder flinke tekortkomingen laat zien. Ook kan het zijn dat er bij een aanbieder op meerdere locaties tekortkomingen zijn.

Toezicht is een continu proces 

Zoals gezegd is dit overzicht een momentopname, het toezicht van de inspectie is een continu proces. Het toezicht in het kader van het rapport uit 2014 ‘Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam’ is bij zorgaanbieders, die op peildatum 16 september voldeden aan de definitie van categorie 4, afgesloten. Ze vallen sinds 16 september weer onder het reguliere risicogestuurde toezicht van de inspectie.

Het is de taak van de inspectie om in de verpleeg(huis)zorgsector continu toezicht te houden op de veiligheid en de kwaliteit van zorg. Dit betekent dus dat ook bij andere instellingen toezicht- en mogelijk handhavingstrajecten lopen. Zij zijn niet in het kader van het rapport uit 2014 ‘Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam’ bezocht, maar op basis van ons reguliere risicogestuurde toezicht. De toezichtrapporten die de inspectie daarover uitbrengt, kunt u terugvinden bij Rapporten over zorgaanbieders.

Geactualiseerd overzicht

Geactualiseerd overzicht

Zorginstellingen kregen de kans hun eigen zienswijze te geven op de brief van de inspectie. Als zij daar gebruik van hebben gemaakt is deze zienswijze toegevoegd aan de brief.

Naam zorginstelling.

Klik op de link om naar de brief en eventueel zienswijze te gaan.

Categorie op peildatum 16-09-2016

Avondrust B.V. 1
Care Residence Zonnestraal B.V. (Senior Care Holding B.V.) 1
DS Verzorgd Wonen (is inmiddels overgenomen Domus Magnus Holding B.V.) 2
Raphaëlstichting 2
Stichting Aafje 3
Stichting Amie Ouderenzorg 2
Stichting Amsta 3
Stichting Amstelring Groep 2
Stichting Azora 3
Stichting Beweging 3.0 1
Stichting Careyn (Aveant B.V/ Zuwe Zorg B.V./ Careyn Zuid-Hollandse eilanden B.V./ Careyn DWO/ NWN B.V.) 1
Stichting Cato 1
Stichting De Zorgboog 3
Stichting de Zorgcirkel 3
Stichting Evean Zorg (Espria) 3
Stichting Gasthuis Sint Jan De Deo 2
Stichting Humanitas 1
Stichting ICARE (Espria) 3
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen 2
Stichting Laurens 1
Stichting Lelie Zorggroep 2
Stichting Meriant (Alliade) 3
Stichting Oosterlengte 3
Stichting Pantein 3
Stichting Saffier - De Residentie Groep 2
Stichting Warande 1
Stichting Warmande 3
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) 2
Stichting Zonnehuisgroep Noord/Zonnehuis Thuis/Zonnehuis Experts Eerste Lijn 2
Stichting Zorggroep Charim 3
Stichting Zorggroep Florence 2
Stichting Zorggroep Oldael 3
Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land 2
Woon zorg De Aa B.V. te Wierden (Thuisgenoten Holding B.V. ) 3
Zorggroep Groningen 3

Hoort bij