Inspecties onderzoeken kwaliteit Veilig Thuis Haaglanden

In september 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Haaglanden. Veilig Thuis Haaglanden voldoet aan 18 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij alle organisaties en zullen hierbij verschillende aspecten belichten.

In november 2015 hebben de inspecties de kwaliteit onderzocht van Veilig Thuis Haaglanden. Veilig Thuis Haaglanden is een projectorganisatie waarin twee organisaties samenwerken: Stichting Wende en Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK (STOJAH). De organisatie is gehuisvest in Den Haag, Delft en Zoetermeer en bedient negen gemeenten.

Onderzoek

Doel van het onderzoek was het bepalen in hoeverre Veilig Thuis Haaglanden:

  • Voldoet aan (wettelijke) randvoorwaarden;
  • Zicht houdt op de veiligheid en ervoor zorgt dat acuut onveilige situaties worden opgeheven;
  • Voorziet in de voorwaarden om een verantwoorde uitvoering van zijn taken te kunnen realiseren

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het
Toetsingskader Veilig Thuis 2015.

Oordeel

De inspecties stellen dat elke vestiging van Veilig Thuis aan alle verwachtingen uit het toetsingskader moet voldoen. Veilig Thuis Haaglanden voldoet aan 18 van de 24 verwachtingen.
Zo is een vertrouwensarts 24/7 bereikbaar en beschikt Veilig Thuis Haaglanden over gekwalificeerde professionals die goed zicht houden op de veiligheid en ervoor zorgen dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo beschikt Veilig Thuis Haaglanden niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel, start Veilig Thuis Haaglanden niet altijd binnen vijf dagen na ontvangst van de melding het onderzoek en worden onderzoeken niet altijd binnen 10 weken afgerond.

Verbeteringen en realisatie


Veilig Thuis Haaglanden moet concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen. De inspecties willen vóór 1 maart 2016 geïnformeerd worden over deze verbetermaatregelen en de termijnen waarbinnen Veilig Thuis Haaglanden de maatregelen doorvoert. De inspecties volgen de uitvoering van de verbetermaatregelen.

Good practice
De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Haaglanden zijn onderzochte taken op een aantal punten dusdanig weloverwogen en kwalitatief sterk uitvoert, dat de inspecties deze werkwijzen als “good practices” bestempelen. Zo zien de inspecties de wijze waarop gedragswetenschappers tijdens een onderzoek met kinderen te spreken, als een dergelijke “good practice”. Ook valt positief op dat drie werkbegeleiders, naast de vertrouwensartsen en gedragswetenschappers, zich bezighouden met het begeleiden van medewerkers bij casuïstiek.

Ga hier naar de documenten over Veilig Thuis Haaglanden.

Hoort bij